Arne Thomsen skriver.

Nyhedsbrev T & M udvalget juni 2018.

Junimødet indeholdt ikke færre end 23 punkter, hvilket vidner om stor aktivitet. Der er ved at være mangel på kommunale byggegrunde i Grindsted. T & M udvalget har derfor besluttet at anbefale vedtagelse af en ny helhedsplan for boligudstykning i Morsbøl Søpark. Helhedsplanen er et opgør med den traditionelle parcelhusudstykning. Der bliver her tale om klyngeudstykning med store grønne områder og i umiddelbar tilknytning til Engsøen. Området vil blive udstykket i etaper fra øst. Fuldt udbygget vil området strække sig helt frem til Morsbøl Skolevej. Helhedsplanens vedtagelse vil sikre byggegrunde i Grindsted mange år frem i tiden.

T & M udvalget besluttede over for ØK, at anbefale igangsættelse af en lokalplan for etablering af en ny forlystelsespark ved Kornmarken, Havremarken og Rugmarken (nord for Vejlevej og vest for Østermarksvej). Dette projekt fik en temmelig spøjs start, idet man allerede før udvalgsmødet kunne læse om projektet i dags- og ugepressen. Det var underligt som politiker at læse om projektet som en kendsgerning, før man overhovedet havde hørt om det. Hvor bristen ligger ved jeg ikke.

Billund Kommune har mange hundreder km. fortove. De er ikke alle i lige god stand. For at få et overblik over fortovenes tilstand er der udarbejdet et system med en graduering i 5 kategorier, hvor 5 er den dårligste tilstand, som trænger til umiddelbar renovering. Kategori 1 er fortove i virkelig god stand og som kan holde mange år frem i tiden. Udvalget bad om en oversigt over de dårligste fortove for at kunne være med til at foretage en prioritering. Der er imidlertid afsat alt for få penge på budgettet til at få fjernet alle fortove fra kategori 5.

AT    

_________________________________________________________________________

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget.

Juni måneds udvalgsmøde blev afholdt den sidste dag i maj med 13 dagsordenspunkter. Udvalget havde de første drøftelser vedr. budget 2019 og de følgende overslagsår. Ønskerne om indretning af klynge 1 på Hejnsvig Skole til Kultur- Fritids- og Aktivitetshus ser desværre ud til at have lange udsigter. Baggrunden er, at helhedsplanen for Hejnsvig Skole ser ud til først at være fuldt implementeret i 2022. Først derefter kan klynge 1 forventes anvendt til andre formål.

Billund Kommune yder hvert år et tilskud til kommunens syv lokalarkiver. I 2017 var tilskuddet på 150.600 kr. På udvalgsmødet blev regnskab og beretninger fra lokalarkiverne taget til efterretning. Seks af syv lokalarkiver kom ud med større eller mindre underskud i 2017. Såvel beretninger som regnskab vidner om stor aktivitet i hele kommunen vedr. indsamling og registrering af vores kulturarv.

Vi har tidligere beskrevet arbejdet med at få etableret projekt Talent Billund. På udvalgsmødet blev projektbeskrivelsen godkendt med en bemærkning om, at udvalget ønsker styregruppen udvidet med 2 personer med henblik på at styrke styregruppens bredde. Projektet starter op i det små pr. 1. august 2018. Der er pt. tilmeldinger fra 75 unge mennesker.

Billund Kommune er som bekendt en meget international kommune. Det kombineret med, at kommunen også har en meget stor indpendling, betyder at vores Borgerservice bliver mere og mere presset. Alene i 2017 havde borgerservice 16.047 henvendelser, hvilket er en stigning på mere end 10 % i forhold til året før. Det er Socialdemokratiets klare opfattelse, at når vi vil være en international kommune, må vi også være villige til at betale, hvad det koster, at have en  Borgerservice, som både borgere og ansatte kan være tjent med. På den korte bane besluttede udvalget derfor at indføre 2 ugentlige lukkedage på Borgerservice i Billund (2 x 1½ time) frem til 31. december 2018. For at finde en mere langsigtet løsning besluttede udvalget, at der igangsættes en strategisk analyse af fremtidens borgerservice i Billund kommune. Mange indpendlere fra Vejle Kommune benytter i øvrigt Borgerservice i Billund, idet Vejle Kommune kun har én borgerservice.

AT   

__________________________________________________________________________ 

Nyhedsbrev T & M udvalget maj 2018. 

Dagsordenen på T & M udvalgets maj møde bød på 13 punkter. I de kommende år må der forudses en voldsom øget trafik på Hans Jensensvej, såfremt der ikke tages nye trafikpolitiske tiltag. Trafikken til bl.a. Legohouse og Internationel School of Billund skal gerne ledes uden om Hans Jensensvej. Derfor har T & M udvalget besluttet at indstille til Byrådet, at der skal ske ændringer. Udvalget foreslår derfor, at der sker indsnævringer af kørebanen til 3 m i hver retning med en midterrabat på 2,50 m., og med både fortov og cykelsti i hver retning. Med en så smal kørebane vil hastigheden derfor blive lavere til gavn for trafiksikkerheden. Incitamentet til at benytte Hans Jensensvej vil dermed også blive mindre. En sidegevinst vil være, at der også dermed bliver plads til flere P-pladser ved Butikstorvet. Det var desværre ikke en énstemmig indstilling, idet udvalgsformand Per Nyhus ikke kunne støtte indstillingen.

Udvalget tog også hul på drøftelserne af budget 2019. Udvalget vil arbejde for opprioriteringer af følgende områder:

  • En udviklingsplan for Grindsted By

  • Forhøjelser af puljen til cykelstier og fortove

  • Projekter til forbedring af trafiksikkerheden

Vi er dog alle klar over, at regeringen i disse år sætter meget snævre rammer for kommunernes anlægsønsker.

Kommunens stiplan er efterhånden ved at have nogle år på bagen. T & M udvalget besluttede derfor i august 2017, at der skal udarbejdes en ny stiplan, som vil kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2019. T & M udvalget besluttede, at nogle af vigtige parametre for den kommende stiplan skal være:

  • Sikker skolevej

  • Pendling mellem byerne

  • Forbedring af tilgængelighed

  • Motion og sundhed

For Socialdemokratiet er det fortsat vigtigt, at kommunens byer bindes sammen af asfalterede cykelstier, og at der ikke i forbindelse med budgetforhandlingerne pludselig fremkommer hovsaløsninger i form af cykelstier, som der måske ikke er det store behov for.

 

AT   

__________________________________________________________________________

Nyhedsbrev april 2018

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget april. 2018. 

Aprilmødet blev et langt møde på 5½ time og med mange spændende sager til behandling. Første punkt på dagsordenen var en orientering om, hvor vi står med hensyn til etablering af kunstgræsfodboldbaner i Billund og Grindsted, som det tidligere byråd for flere år siden besluttede etableret. Billund Kommune bidrager med 3 millioner og fodboldklubberne kommer så med yderligere 2.475.000 kr. Kunstgræsbanen i Billund placeres oven på et drikkevandsindvindingsområde. Det bliver derfor sandsynligvis nødvendigt at opsamle det nedsivede regnvand fra banen og bortlede det til spildevandsanlægget. Dette forhold er naturligvis medvirkende til at gøre projektet dyrere end først forventet. Billund Kommunes forureningspulje dækker denne merudgift. Det er forvaltningens forventning, at begge baner kan tages i brug til efteråret 2018. Udvalget glæder sig over at kunne opfylde et længe næret ønske hos fodboldklubberne.

I efteråret 2017 igangsattes et forprojekt vedr. talentudvikling i Billund Kommune: IKA, Idræts- og kulturakademi. På et ekstraordinært udvalgsmøde den 3. april blev forprojektet præsenteret for udvalget. Tankerne bag IKA støtter op om den netop vedtagne Kultur- og Fritidspolitik. IKA kan være med til 

  • At fastholde talenter i Billund Kommune under ungdomsuddannelserne

  • Potentiel bosætning

  • At understøtte visionen om, at Billund Kommune er familiens bedste valg.

Udvalget besluttede at iværksætte projektet med virkning fra 1. august 2018.  Projektets samlede økonomi er for den 3 årige forsøgsperiode på 9.425.000 kr. Billund Kommune bidrager med 30 % eller svarende til 2.600.000 kr. som tages fra Aktivitetspuljen til Børnenes Hovedstad. Ole Kirks Fond bidrager ligeledes med 30 %. De resterende 40 % bliver egenbetaling. Socialdemokratiet påpegede på mødet, at der skulle være et rimeligt antal fripladser til rådighed, således, at det ikke alene bliver et rigmandsprojekt. Udvalget skal senere godkende en endelig projektbeskrivelse. Udvalget ønsker også at få en løbende afrapportering om projektets status i projektperioden. Der skal i 2020 tages stilling til, om projektet skal permanentgøres.

I Billund Byvision er Playline beskrevet som et strategisk vigtigt omdrejningspunkt for virkeliggørelsen af visionen. I september 2017 besluttede Byrådet at igangsætte en proces med henblik på at realisere Playline og planlægge skridtet fra vision til virkelighed. Playline er en social infrastruktur, der skal forbinde turistattraktionerne i øst med bymidten i vest, og give turister, borgere og folk, der arbejder i Billund, en spændende oplevelse i Billund. Tanken er, at Playline skal udtrykke Billunds DNA som Børnenes Hovedstad, som en dynamisk by med fokus på leg, læring og kreativitet, med en stærk turisme og en international lufthavn. Selve Playlineruten rundt i byen er på ca. 4 km. Udvalget udpegede Klara Lyskjær Noer til at følge projektet. På et senere møde udpegede T & M udvalget Simon Nikolajsen Jørgensen til ligeledes at følge projektet.

 

AT    
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster