Referat Nr. 1: Konstituerende menighedsrådsmøde for Hejnsvig Sogns menighedsråd.

Den 25. nov. 2020 kl. 19 i sognehuset i Hejnsvig.

 

 

Punkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

 

Der tilføjes under punkt 13: Valg af medlemmer til kirkegårdsudvalg.

Der tilføjes under punkt 12: Valg af medlemmer til sognehusudvalg.

Dagsorden godkendt

2

Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.

 

Alle kandidater er valgbare

3

Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.

 

Erklæringer blev underskrevet

4

Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.

 

Thomas Olesen blev valgt til formand

5

Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk.3.

 

Dorthe Habekost er valgt som næstformand

6

Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.

 

Dina Elisabeth Skals Møberg

7

Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.

Jesper Skovlykke Bygvraa er valgt som kasserer

8

Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4.

Susanne Lenger er valgt som sekretær

9

Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.

Susanne Damkær er valgt som kontaktperson

10

Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.

Erik Møberg er valgt som bygningskyndig

11

Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.

Thomas Olesen og Jesper Skovlykke Bygvraa er valgt som underskriftberettiget

12

Valg af stående udvalg, Aktivitetsudvalg jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19).

 

 

 

Valg af medlemmer til sognehusudvalg

 

Thomas Olesen, Dina Møberg, Susanne Damkær og Jørgen Johansen er valgt til aktivitetsudvalg.

Fra Personalet er Ragna Hennelund og Lis Møberg med i udvalget. 

 

Thomas Olesen, Jesper S. Bygvraa og Dina Møberg

 

13

Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg i flersognspastorater, jf. menighedsrådslovens § 18

 

Valg af medlemmer til det stående kirkegårdsudvalg

Thomas Olesen, Dorthe Habekost og Susanne Lenger er i præstegårdsudvalg

 

 

Thomas Olesen, Dorthe Habekost og Jørgen Johansen er valgt til kirkegårdsudvalg.

14

Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.

Susanne Damkær, Dorthe Habekost og Susanne Lenger er valgt til valgbestyrelsen

15

Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.

Susanne Damkær er valgt som formand for valgbestyrelsen

16

Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6 (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis det ønskes).

Honorarer til de forskellige poster er fastsat.

17

Tid og sted for møder i det kommende år.

Den tredje tirsdag i måneden kl. 19.30 – 22.00.

Møder i 2021:

19. januar

23. februar

16. marts

20. april

18. maj

15. juni

17. august

21. september

26. oktober

16. november

 

18

Eventuelt.

 

 

Referent: Lis Møberg

 

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 17. november kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 9 - 2020.

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen,

og Lis Møberg (referent)

Fravær med afbud: Jørgen Johansen

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Godkendelse af samarbejde med regnskabskontoret i Grindsted og samarbejdsaftale med Vesterhede
 • Vedtægter for samarbejde om regnskabsføring og lønadministration godkendes.
 • Vedtægter for samarbejde mellem Hejnsvig og Vesterhede kirker og kirkegårde. Thomas fremskaffer ansættelseskontrakt fra graveren i Vesterhede, hvorefter vedtægter gennemgåes.

         Status Kirkeværge.

 • Av-udstyr i sognehuset, bliver afleveret af Expert, mandag d. 30/11 kl. 13.00.
 • Alterkalk og kande til kirken forventes færdig i løbet af december. Kaj og Thomas afhenter.
 1. Status Kasserer.
 • Kassereren redegjorde for økonomien
 1. Status Kontaktperson
 • Der er ansat en gravermedhjælper til grandækning i 6 uger.
 • Der er ansat en flexjobber på 9 timer ugentligt
 • Lis er ansat 2 timer ugentligt til rengøring i sognehuset.

 

 1. Status v. præsten
 •  punktet udgår.
 1. Status udvalg.
 • Intet nyt at berette

 

 1. Status sognehus.
 • Byggetilladelsen afventer vi stadig.
 • Der afventes tilbud på indretning af garderobe, maling og knagerække.
 • Tilbud på eternitplader på sognehus facaden afventes også.

       Eventuelt.

 • Sidste møde med det siddende menighedsråd – tak for 4 gode år.

       

        Mødet blev afsluttet kl. 21.00, derefter kaffe.

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – onsdag d. 21. oktober kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 8 - 2020.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.

       Lignelsen i søndagens tekst

 

 1. Drøftelse og godkendelse af kvartalsregnskab og protokollat.

         Kvartalsrapporten er drøftet og godkendt.

        Protokollat er drøftet og godkendt.

 

 1. Godkendelse af en række investeringer i sognehuset
 • Udformning af facaden

         Facaden renoveres og der kommer navn og logo på facaden på mandag.

 • Etablering af nødudgang

         Der skal etableres nødudgang i det ene kontor.

 • Indretning af garderobe

          Skal sættes i gang så hurtigt som muligt.

 • Projektor og højtaler i det store rum

          Der kommer projektor i den store sal, håndholdt mikrofon, head sæt, og teleslynge. De eksisterende højtaler bruges. Det hele                    opsættes i næste uge.

 • Hæve/sænke skrivebordene er solgt og afhentes
 • Der skal købes laserprinter.
 1. Nyt fra udvalg
 • Vi mangler at opdatere sogn.dk – det nye menighedsråd tager stilling til hvem der skal tage sig af det. Indtil videre er det præsten der tager sig af det.
 • Orientering ved præsten om tilmelding til julegudstjeneste i Hejnsvig
 • Kontaktperson: Lis overtager rengøring i sognehuset med 2 timer ugentlig.

         Vedtægter for samarbejde mellem Hejnsvig og Vesterhede kirker og kirkegårde.

 • § 4 stk.5: Teksten ændres til følgende: Beløbet fra Vesterhede afregnes aconto månedsvis og slutregnskabet laves ved årets udgang.
 • § 3 stk. 3: Teksten skal ændres til: Personalet på kirkegårdene i Hejnsvig og Vesterhede hjælper hinanden efter behov. Vesterhede yder 75 timer til Hejnsvig pr. år. Ved årsafslutningen skal timesaldo være ydet.
 1. Godkendelse af Claus´ udtræden af menighedsrådet
 • Menighedsrådet har godkendt at Claus udtræder af det kommende menighedsråd.
 1. Eventuelt
 • Der bestilles to spritdispensere – én til kirken og én til sognehuset. Charlotte bestiller.

 

 

 

Mødet blev afsluttet kl. 21.10.

________________________________________________________________________________________

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 29. september kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 7 - 2020.

 

Tilstede: 

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden.

- Dagsorden godkendt

 

2. Indledning ved præsten.

 

3. Drøftelse og vedtagelse af besparelser på budgettet for 2021.

- De nødvendige besparelser på budgettet 2021 blev fundet.

- Tak til provstisekretær Claus Skovbjerg for deltagelse.

 

4. Nyt fra præsten.

- Der blev truffet beslutning om hvordan vi afvikler julegudstjeneste i Hejnsvig kirke i 

                           en Corona tid:

                           Én Formiddags gudstjeneste + to eftermiddags gudstjenester, begge med                                        

                           tilmelding.

- Konfirmationer i 2021:  30. april kl. 10.30 i Vesterhede, 1. maj kl. 11 i Hejnsvig, 

                            2. maj kl. 9 og kl. 11 i Hejnsvig. 

- Lørdagsdåb tilbydes i Hejnsvig kirke, én lørdag i 2. kvartal og én lørdag i 4. kvartal kl. 10.30. 

- Lørdagsdåb tilbydes også i Vesterhede kirke, én lørdag i 1. kvartal og én i 3. kvartal 

- Evaluering af Kirkekaffe efter kl. 9.00 gudstjeneste – Kirkekaffen blev skud i gang i 

                            søndags og vi fortsætter med de planlagte antal kirkekaffe - Thomas sørger for 

                            kaffen.

5. Nyt angående indretning af sognehus.

- Vi har fået to forslag på logo til sognehuset - Hejnsvig menighedsråd har besluttet

      udgaven med folkekirkens logo i glaspartiet over døren og ”Sognehuset” hen over 

      vinduerne.

- Gennemgang af nyanskaffelser og forbrug til sognehuset indtil dato.

- Tilbud på projektor og lyd i den store sal.

- Der bestilles et bord på prøve til sognehuset – 70 x 140 cm. 

- Garderobe-indretning sættes i værk.

  6.   Nyt fra kirkeværge.

- Der er vedtaget køb af brandsikkert dokumentskab til sakristiet, som erstatning for det stjålne. 

- Der besluttes at finde en medarbejder til kirkegården til grandækning i 6 uger (15. okt. – 1. dec.) på 32 timer – videre ansættelse fra april 2021, på 30 timer (med ny stillingsopslag).

- En flexjobber er i øjeblikket i praktik på kirkegården 9 timer ugentligt, uden løn.  Fra ca. 1. november tiltræder han et flexjob på 9 timer på kirkegården.

 

7. Nyt fra udvalg 

- Medarbejder og frivillighedsfest torsdag d. 3. dec. kl. 18.30 i sognehuset – kirkekoret bliver spurgt om at synge.

 

8. Eventuelt.

- Intet at bemærke.

- Mødet sluttede ca. kl. 23.10, derefter behandling af lukket punkt 9.

 

  9.   Lukket punkt - Drøftelse af mail fra menighedsmedlem angående en begravelse.

Menighedsrådsmøde og orienteringsmøde, Hejnsvig

 • tirsdag d. 18. august kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 6 - 2020.

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

Fravær med afbud: ingen

 

Aftenen startede med orienteringsmøde til de fremmødte, om kommende menighedsrådsvalg. Efter kaffen forsatte menighedsrådet med menighedsrådsmøde med følgende dagsorden:

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.

Læsning fra Jakobs brev.

 

 1. Drøftelse og godkendelse af kvartalsrapport.

Kvartalsregnskabet er drøftet og godkendt.

 

 1. Nyt til og fra præsten

Ny IT aftale med folkekirken etableres mht. køb af computer til præsten.

Byggetilladelse af sognehus lokale er søgt.

Konfirmand dåb

Efteruddannelse af præsten forløber i efteråret og vinter.

 

 1. Fortsat drøftelse af indretning af sognehus.

Priser på AV- udstyr

Nøgler til sognehus

Navn og logo

 

 1. Igangsættelse af tårnur.

Det er besluttet at tårnuret ikke skal slå.

Det sættes i gang efter konfirmationen.

 

 1. Nyt fra udvalg.

Nyt godkendelses system af unge kirkekors medlemmer under 13 år.

Kirkesanger afløser.

Kirkens lydanlæg – en optimering af kirkens lydanlæg ønskes og personalet instrueres – Kaj tager sig af det.

 

 1. Eventuelt.

Positivt med fremmøde til orienteringsmødet i aften.

Kirkesyn og syn af præstegård og sognehus bestilles. Formanden orienter om endelig dato.

 

Mødet sluttede kl. 22.15.

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 19. maj kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 5 - 2020.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: Kaj Vingborg

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.
 • Tanker over søndagens tekst.
 1. Orientering fra budgetmøde
 • Fint budget – besparelser kan komme på tale. Næste møde er 31. august
 1. Orientering fra byggeudvalget
 • Udvalget har haft møde – og der arbejdes pt. med følgende:

      Facade på sognehuset

      Nyt låsesystem

      Internet

      AV udstyr – projektor, printer osv.

      Opdeling af lokaler – der er enighed i Hejnsvig menighedsråd om at nuværende møde-

      lokale indrettes til kommende undervisningslokale.

     

 1. Nyt fra præsten
 • Information om konfirmationen i august
 • Orientering om missionsdag i kirken i efteråret
 1. Opsætning af tårnur
 • Tårnuret opsættes i denne uge og næste uge

 

 1. Nyt fra kirkeværge
 • Fraværende
 1. Nyt fra kontaktperson
 • Orientering
 1. Nyt fra udvalg. Herunder menighedsrådsvalg
 • Menighedsråds valgudvalg – orientering om fælles annoncering osv.
 • Orientering fra Koncert- og aktivitetsudvalg – Formanden undersøger om der kan købes et flygel til sognehuset.
 • Dina er kommet med i Koncert- og aktivitetsudvalget.
 1. Eventuelt. Herunder nye mødedatoer for efteråret.
 • 18. august
 • 15. september
 • 20. oktober
 • 17. november

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 19. maj kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 4 - 2020.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.
 • Indledning om Kristi Himmelfart
 1. Drøftelse og godkendelse af budget for 2021. Budgetforslag fremsendes separat.
 • Budget for 2021 gennemgået og godkendt
 1. Nyt fra Kirkeværge.
 • Tilbud på maling af graverkontor og kapel – arbejdet sættes i gang.
 • Vedligehold af kirkediget sættes i gang til august, i henhold til det beløb der er afsat i budgettet.
 1. Nyt fra kontaktperson.
 • Oversigt over fordeling af arbejdstid for personalet på Hejnsvig kirkegård.
 • Aftale om vedligeholdelse af præstegårdshaven er underskrevet.
 1. Nyt fra præsten. Præstens punkter fremsendes separat.
 • Ombinding af præstens ritualbøger på alteret er sat i gang.
 • Skt. Hans ved søen – der er nye tanker om fornyelse af arrangementet – Jørgen og Thomas er med i udvalget med borgerforeningen.
 • Drive in gudstjeneste i Billund - orientering.
 • Konfirmandundervisningen flyttes næste år til onsdage.
 • Tour de Langfredag blev aflyst - flyttes til næste år (Vesterhede)
 • Rejsen til Oberammergau flyttes til 2022 – Jørgen dropper ud som rejseleder, da der var manglende tilslutning fra Hejnsvig sogn.
 • Genåbning af kirken sker Kristi Himmelfartsdag – kommende torsdag – alle forholdsregler ved gudstjenesten og nadver blev gennemgået.
 • Orientering om digitale gudstjenester (Facebook) i Corona tiden – gode tilbagemeldinger – præsten ønsker fremadrettet at gudstjenesten lægges på Facebook. Forsøgsordning med én gang om måneden. Der er indkøbt et program til redigering af de digitale gudstjenester.
 1. Anmodning fra spejderne om sangaften i kirken.
 • Formanden tager kontakt til spejderne mht. afholdelse af sangaften i kirken.
 1. Nyt fra udvalg.
 • Koncert- og aktivitetsudvalget har nyt møde torsdag d. 4. juni kl. 19.30 i sognehuset.
 1. Orientering og drøftelse af tiltag i sognehuset.
 • Der henvises til arbejdsudvalget.
 1. Valg til menighedsråd og orienteringsmøde.
 • Orienteringsmødet vedr. menighedsrådsvalget afholdes tirsdag d. 18. august kl. 19.00 i Sognehuset.
 1. Godkendelse af regnskab 2019

Regnskab 2019 er godkendt og afleveret.

Hejnsvig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 43789317, Regnskab 2019, Afleveret d. 30-04-2020 10:24

 

 1. Eventuelt.
 • Tilbud på vinduespudsning i sognehuset – Kaj indhenter tilbud.
 • Kirkegårdspersonalet tager sig af udendørs arealerne ved sognehuset.

 

Referatet oplæst og godkendt.

Mødet afsluttet kl.  21.35


________________________________________________________________________________________________

Fælles menighedsrådsmøde, Hejnsvig/Vesterhede – tirsdag d. 3. marts

kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 3 - 2020.

 

Tilstede:

Fra Hejnsvig: Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Jørgen Johansen,

Thomas Olesen og Lis Møberg (referent)

Fra Vesterhede: Jesper Bygvraa, Carsten Fredsgaard Larsen, Dorthea Frisk,

Eva Jensen, Jesper Jespersen og Hanne Madsen

 

Fravær med afbud: Jørn Olsen, Hejnsvig

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Pkt. 8 – nyt fra præsten: Underpunktet ”Hvordan fungerer menighedslivet” og punktet ” Samarbejdet med missionshuset” sættes på andet menighedsrådsmøde i henholdsvis Hejnsvig og Vesterhede

Underpunktet ”Skal vi have nye aktiviteter i gang” lægges under pkt. 6.

 1. Indledning ved præsten
 • Præsten indledte med en Salme fra bibelen om hjorten der skriger efter vand og salmen: ”Befal du dine veje”
 1. Status over ændringer i sognehuset ved Jørn Olsen
 • Orientering ved Thomas Olesen
 • Der er afventes tilbud fra Erik Møberg – arbejdsudvalget arbejder videre med det.
 • El boksene i gulvet er afmonteret.
 • Ventilation er repareret på Sparekassens regning
 • Smæklåsen i bagdøren er afmonteret
 • Der er købt 24 gode genbrugsstole
 • Der er indhentet ét tilbud til nyt køkken og der indhentes endnu et tilbud. Lis indhenter tilbud.
 • Der er indhentet tilbud på teleslynge, højtaler og projektor.
 • Ansøgning om byggetilladelse er sendt

 

        4. Drøftelse og vedtagelse af husregler.

             Dagligt tilsyn Kaj og Lis.

             Hvem må bruge huset og til hvad?

 • Koncert- og aktivitetsudvalget arbejder videre med punktet om hvem der må bruge sognehuset. Udvalget laver et udkast til et notat, med udgangspunkt i det notat der er udarbejdet om brug af Vorbasse sognehus i forbindelse med kirkelige handlinger. Notatet godkendes i begge menighedsråd.

 

 

 1. Nedsættelse af arbejdsudvalg, med 2 medlemmer fra Vesterhede og 3 fra

      Hejnsvig.

 • Udvalget består af Jesper B. og Carsten fra Vesterhede

og Kaj, Jørn og John fra Hejnsvig.

 

 1. Nedsættelse af et aktivitetsudvalg eller kan kocertudvalget være   

aktivitetsudvalg?

 • Det nye aktivitetsudvalg bliver lagt sammen med det nuværende koncertudvalg, så udvalget fremover hedder koncert- og aktivitetsudvalg og består af:
 • Jesper B., Eva, Jørgen, Thomas, Ragna og Lis.
 • Jørgen udarbejder en formulering om hvilke rammer vi vil sætte op for aktiviteter i sognehuset.

 

        7. Nøgle situationen. Hvem har og hvem skal have nøgle.

 • Der er udarbejdet en liste over udleverede nøgler til sognehuset, som Kaj har ansvaret for.
 • Jesper Bygvraa arbejder videre med nøgler og låsesystem til sognehuset.

        8. Nyt fra præsten.

            Hvordan fungerer menighedslivet? Punktet udsættes til andet møde.

            Skal vi have nye aktiviteter i gang? Se under pkt. 6

            Samarbejdet med missionshuset? Punktet udsættes til andet møde.

 

       9. Eventuelt.

 • Intet.

 

Mødet sluttede kl. 22.00

Derefter kaffe!
______________________________________________________________________________-

Menighedsrådsmøde, Hejnsvig – tirsdag d. 18. februar kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 2 - 2020.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

Fravær med afbud: ingen

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden.

 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.

Teksten til Fastelavns søndag

 1. Orientering fra diverse møder ved Jørn O.
 • Der blev orienteret om et møde afholdt i sognehus-udvalget, hvor provsten også deltog.

Sognehus-udvalget bestemte der skulle arrangeres et fællesmøde mellem Hejnsvig og Vesterhede menighedsråd – datoen er tirsdag d. 3. marts kl. 19.30 i sognehuset.

 • Der blev orienteret om et afholdt samarbejdsmøde.
 1. Nyt fra præsten. Herunder drøftelse af gudstjenesteformen.
 • Der blev informeret om, at vi stadig ikke er opdateret på sogn.dk – Jørgen undersøger hvordan vi får sat det i værk.
 • Opfordring til at deltage i Folkemødet i Ribe, Kr. Himmelfartsdag.
 • Gudstjenesteformen blev drøftet – der blev drøftet begrænset brug af PowerPoint i gudstjenesten.
 1. Drøftelse af forhold omkring sognehus.
 • Information om diverse arbejdsopgaver i sognehuset, der skal igangsættes.
 • Drøftelse af renovering af facaden og indkøb af diverse inventar.

        6. Nyt fra kontaktperson. Herunder drøftelse og vedtagelse af forslag til pasning af

            præstegårdshaven.

 • Information om udarbejdet plan for pasning af præstegårdshaven.
 • Stillingsbeskrivelse for Kirke- kulturmedarbejder Lis, vedtaget.
 • Orienteringsmøde til menighedsrådsvalg skal afholdes d. 12. maj i sognehuset

Formanden informerer om mødet i dagspressen.

                                                   

 1. Nyt fra kirkeværge. Herunder beslutning om køb af kirkekalk m.m.
 • Der har været eftersyn af projektoren i kirken og fejlen er fundet, dog med indstillings problemer.
 • Projektor til sognehuset drøftet.
 • Kaj indhenter pris/model på boks til opbevaring af kirkesølvet.
 1. Nyt fra Kasserer.
 • Underskuddet i regnskabet 2019 er drøftet og taget til efterretning.
 1. Nyt fra Udvalg
 • Fastelavnsarrangementet på søndag i forsamlingshuset, med borgerforeningen og menighedsrådet, er der styr på.
 • Præsten forhører sig i Borgerforening og hos Spejderne vedr.  Sct. Hans arrangement ved søen.
 1. Eventuelt

        Tak til Kaj for kaffen.

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 19. november 2019 kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 13 - 2019.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen,

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud:

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten

Indledning over teksten til kommende søndag.

 

 1. Drøftelse og godkendelse af kvartalsrapport.

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt

 

 1. Drøftelse og godkendelse af budget for år 2020. Vi skal spare 140.366 kr.
 • Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt med følgende besparelser:

             Nr. 2103: 32. 000 kr.

Nr. 2302: 75.000 kr.

Nr. 2305: 5.000 kr.

Nr. 2500: 18.288,83 kr.

Nr. 4010: 10.000 kr.

Besparelser i alt: 140.288,83 kr.

 

Samlet ligning til drift

2.101.780

Samlet ligning til anlæg

222.333

Samlet ligning til drift og anlæg

2.324.113

 1. Lovpligtige valg af: formand, næstformand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge, sekretær.
 • Formand: Jørn Olsen
 • Næstformand: Thomas Olesen
 • Kontaktperson: Claus Gleerup
 • Kasserer: John Pedersen
 • Kirkeværge: Kaj Vingborg
 • Sekretær: Lis Møberg

 

      Endvidere valg af: Underskriftsberettiget, præstegårdsudvalg, koncertudvalg, økonomi og  

      budgetudvalg, kirkeblad.

 • Underskriftsberettiget: John, Jørn
 • Præstegårdsudvalg: John, Thomas og Claus
 • Koncertudvalg: Jørn, Jørgen og Lis
 • Økonomi- og budgetudvalg: John, Kaj og Jørn
 • Kirkeblad: Jørgen, Kaj og Lis

 

      Valg af tilsynsførende for sognehus, valg af bygningskyndig.

 • Tilsynsførende for sognehuset: Kaj
 • Bygningskyndig: Erik Møberg
 • Valgudvalg: Thomas, Kaj og Claus
 1. Afholdelse af nytårskur og frivillighedsfest.

- Frivillighedsfest: Hejnsvig foreslår at frivillighedsfesten flyttes til december 2020 i

  forbindelse med julekoncerten og efterfølgende kaffe + ris á la mande i sognehuset.

- Menighedsrådsmøde og Nytårskur: Tirsdag d. 21. januar 2020. Thomas og Lis arrangerer.

 

7.   Nyt fra præsten. Her under kirkekaffe.

 • Punktet: Kirkekaffe udgår.
 • Gud og pizza d. 29. november er aflyst pga. flere sammenfald

                           Ny dato findes til Gud og pizza - drøftelse af hvor og hvordan Gud og pizza skal

                           Afholdes fremover – afholdes næste gang i kirke og sognehus.

 • Aflysning af de fleste 9.00 gudstjenester - der er givet tilladelse fra biskoppen.
 • Konfirmandlejr afholdes i sognehus d. 25. – 26. januar 2020
 • Dagpleje- og børnehave julegudstjeneste er aftalt.

 

8.   Nyt fra udvalg m.m.

 • Intet nyt fra udvalg

 

9.   Finpudsning af 100-års jubilæum.

 • Biskoppen prædiker – Jørgen er liturg.
 • Kirkekoret har 30 års jubilæum – koret synger en motet kavalkade efter prædikenen.
 • Efter gudstjenesten er der reception i sognehuset – velkomst med hornorkester musik.

 

10. Datoer for menighedsrådsmøder foråret 2020.

 • 21. januar
 • 18. februar
 • 17. marts
 • 21. april
 • 19. maj
 • 16. juni
 • Juli – intet møde

 

11. Eventuelt.

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 19. november 2019 kl. 19.30 i Sognehuset.

Nr. 13 - 2019.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen,

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud:

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten

Indledning over teksten til kommende søndag.

 

 1. Drøftelse og godkendelse af kvartalsrapport.

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt

 

 1. Drøftelse og godkendelse af budget for år 2020. Vi skal spare 140.366 kr.
 • Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt med følgende besparelser:

             Nr. 2103: 32. 000 kr.

Nr. 2302: 75.000 kr.

Nr. 2305: 5.000 kr.

Nr. 2500: 18.288,83 kr.

Nr. 4010: 10.000 kr.

Besparelser i alt: 140.288,83 kr.

 

Samlet ligning til drift

2.101.780

Samlet ligning til anlæg

222.333

Samlet ligning til drift og anlæg

2.324.113

 1. Lovpligtige valg af: formand, næstformand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge, sekretær.
 • Formand: Jørn Olsen
 • Næstformand: Thomas Olesen
 • Kontaktperson: Claus Gleerup
 • Kasserer: John Pedersen
 • Kirkeværge: Kaj Vingborg
 • Sekretær: Lis Møberg

 

      Endvidere valg af: Underskriftsberettiget, præstegårdsudvalg, koncertudvalg, økonomi og  

      budgetudvalg, kirkeblad.

 • Underskriftsberettiget: John, Jørn
 • Præstegårdsudvalg: John, Thomas og Claus
 • Koncertudvalg: Jørn, Jørgen og Lis
 • Økonomi- og budgetudvalg: John, Kaj og Jørn
 • Kirkeblad: Jørgen, Kaj og Lis

 

      Valg af tilsynsførende for sognehus, valg af bygningskyndig.

 • Tilsynsførende for sognehuset: Kaj
 • Bygningskyndig: Erik Møberg
 • Valgudvalg: Thomas, Kaj og Claus
 1. Afholdelse af nytårskur og frivillighedsfest.

- Frivillighedsfest: Hejnsvig foreslår at frivillighedsfesten flyttes til december 2020 i

  forbindelse med julekoncerten og efterfølgende kaffe + ris á la mande i sognehuset.

- Menighedsrådsmøde og Nytårskur: Tirsdag d. 21. januar 2020. Thomas og Lis arrangerer.

 

7.   Nyt fra præsten. Her under kirkekaffe.

 • Punktet: Kirkekaffe udgår.
 • Gud og pizza d. 29. november er aflyst pga. flere sammenfald

                           Ny dato findes til Gud og pizza - drøftelse af hvor og hvordan Gud og pizza skal

                           Afholdes fremover – afholdes næste gang i kirke og sognehus.

 • Aflysning af de fleste 9.00 gudstjenester - der er givet tilladelse fra biskoppen.
 • Konfirmandlejr afholdes i sognehus d. 25. – 26. januar 2020
 • Dagpleje- og børnehave julegudstjeneste er aftalt.

 

8.   Nyt fra udvalg m.m.

 • Intet nyt fra udvalg

 

9.   Finpudsning af 100-års jubilæum.

 • Biskoppen prædiker – Jørgen er liturg.
 • Kirkekoret har 30 års jubilæum – koret synger en motet kavalkade efter prædikenen.
 • Efter gudstjenesten er der reception i sognehuset – velkomst med hornorkester musik.

 

10. Datoer for menighedsrådsmøder foråret 2020.

 • 21. januar
 • 18. februar
 • 17. marts
 • 21. april
 • 19. maj
 • 16. juni
 • Juli – intet møde

 

11. Eventuelt.

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 12 - 2019.

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen,

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: Thomas Olesen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.
 • Præsten indledte med et vers fra Korinter brevet.
 1. Nyt fra kassereren herunder godkendelse af budget for 2020.
 • Vedr. punkt 6 i revisionsprotokollatet, har vi fået tildelt 160.000kr. til kirkekassen for at forøge likviditeten.

-     Revisionsprotokollat er gennemgået og godkendt. Thomas Olesen er fraværende ved

      aftenens møde, men har på forhånd gennemgået og underskrevet protokollatet.

-     Budget 2020 er drøftet og godkendt.

-     Den økonomiske situation pt., er drøftet.

-     Indvendig renovering af præstens garage sættes i gang.

 

       4.    Nyt fra præsten.

             -     Præsten har meddelt, at han har træffetid i det nye sognehus tirsdag fra kl. 10.00 –

                   12.00 og ellers efter aftale.

 • Der blev drøftet kontor- og AV- materialer i det nye sognehus
 1. Drøftelse af praktiske forhold omkring 100-års jubilæet.
 • Biskoppen er præst og liturg ved jubilæet i kirken.
 • Efter gudstjenesten er der reception i det nye sognehus, hvor et orkester spiller udendørs, som velkomst. Derefter velkomst og mad i sognehuset. Senere er ordet frit og sang efter højskolesangbogen.
 • Jørn kontakter ugeaviserne mht. omtale af jubilæet.
 • Menuen er bestemt og bestilles ved Gyttegård golfklub – Lis er tovholder mht. mad, pynt osv.

       Orientering omkring nyt sognehus.

-     Købsaftale af sognehus er underskrevet og der skal ansøges om lån.

-     Sognehuset overdrages til menighedsrådet omkring 1. november.

-     Jørn Olsen henvender sig til sparekassen vedr. låsesystemet.

 

   7.  Eventuelt.

             -   Ole Kirks fond har bevilliget penge til tårnur.

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 10. september 2019 kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 11 - 2019.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: Ingen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden er godkendt.
 1. Præsten har ordet.
 •  Indledning over søndagens tekst – ”Hvem er vores næste?”
 1. Orientering om nyt sogne hus herunder beslutning om køb af ejendommen.
 • Menighedsrådet beslutter at købe Sparekassen Kronjyllands bygninger i Hejnsvig til 2,6 millioner kr. Ligeledes beslutter menighedsrådet at formand Jørn Olsen bliver bemyndiget til, på menighedsrådets vegne, at underskrive købsaftalen.
 • Præsten forholder sig neutral i forhold til denne købsbeslutning.
 • Udvalget indhenter tilbud på forskellige tilretninger af lokalerne
 • Lis bliver koordinator for bygningens aktiviteter/funktion i hverdagen.
 • Der indkaldes til møde torsdag d. 7. november kl. 13.30 i det nye Sognehus for medarbejder og menighedsråd.
 1. Drøftelse af 100-års jubilæum.
 • Forslag om Kongeåens blæseorkester der spiller som velkomst ved Sognehuset.
 • Reception med små anretninger osv. og derefter sang og hilsner.
 1. Nyt fra præsten.
 • Præstegårdsudvalgsmøde dato?
 • Sorggruppen er sat på pause
 • Til Alpha kursus er der 15 tilmeldte
 • 23 konfirmander er startet til undervisning i dag
 • Gud og pizza - møde hvor detaljer besluttes
 • Orientering om spørgeskemaer
 1. Drøftelse af Strategiplan for kirkegård udarbejdet af Mette Fauerskov.
 • Kaj, Claus og graveren kigger på planen.

 

 1. Nyt fra Kontaktperson.
 • Orientering om den aktuelle arbejdstid på kirkegården.
 1. Nyt fra kirkeværge.
 • Den ene projektør på kirken er ude af drift – der skal graves nyt kabel ned
 • Nyt beslag til flagstangen monteret
 • Rygning på kirken er skiftet
 • Snerydning – tilbud fra Borgerforening
 • Snerydning ved præsteboligen – præstegårdsudvalget tager beslutning
 1. Nyt fra kassereren
 • Orientering om kassebeholdningen pt.
 • Orientering om diverse regninger der er betalt/skal betales.

 

     10.   Eventuelt.

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 20. august 2019 kl. 19.30 i Konfirmandstuen.
Nr. 10 - 2019.

Tilstede: 
Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen
og Lis Møberg (referent)

Fravær med afbud: Thomas Olesen

Dagsorden:
 
1.    Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt.

2.    Præsten har ordet.
Indledning med ord fra Ordsprogenes bog

3.    Orientering om køb af ejendom.
Der blev orienteret fra udvalget
Provstiudvalget kommer og beser ejendommen d. 30. september.

4.     Nyt fra Kassereren. Herunder:
-     Godkendelse af kvartalsrapport.
           Kvartalsrapporten er gennemgået og godkendt.

-     Drøftelse af budget reduktion for 2020.
           Der blev drøftet budget 2020, med henblik på besparelser.

5.     Nyt til eller fra præsten.
-    Præstens studietur til Rom med provstiet.
-    Konfirmandlejr i de nye lokaler
-    Sorggruppe for personer der har mistet pludseligt
-    Søndag d. 24. maj henlægges gudstjenesten til Folkemødet i Ribe
-    Nyt ALPHA-kursus kører fra 8. september 

6.     Nyt fra kirkeværge.
-    Løvsuger på kirkegården er gået i stykker – der lånes en anden.
-    Reparation af kirkespir – afventer bedre vejrforhold for reparation.
-    Billeder og omtale af bevaringsværdige gravminder/ fredede gravsten er fremskaffet.
-    Sag om forsikring – mht.  anskaffelse af ny alterkalk efter tyveri – der afventes svar fra forsikringen.
7.     Nyt fra kontaktperson.
-    Gennemgang af timeforbrug på kirkegården i sommerperioden.

8.     Drøftelse af 100-års jubilæum.
-    Trompet spil til gudstjenesten - Ragna
-    Kirkekoret får en afdeling i gudstjenesten efter prædiken
-    Præsten tager kontakt til Biskop, mht. medvirken i gudstjenesten.
-    FDF-hornorkester ønskes til at spille til festarrangementet – Jørn kontakter.
-    Der inviteres til et lille traktement/reception efter gudstjenesten – Lis sørger for pynt og Jørn hører hvor vi kan købe pindemadder. 
9.     Nyt fra udvalg
-    Vi forsøger en ny omgang Gud og pizza, med ændring af tidspunkt.
-    Fællesmøde med Vesterhede – evt. oprette aktivitetsudvalg

10.     Eventuelt.
 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 9 - 2019.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, Thomas Olesen, John Pedersen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt, med tilføjelse af punkt 10.
 1. Indledning ved præsten.

Præsten indledte med et vers fra Bibelen + en salme.

 

 1. Godkendelse af køb af ny hæk klipper til 11.000 kr. + moms.

Køb af hækklipper er godkendt

 

 1. Drøftelse af arbejdet på kirkegården samt arbejdet i præstegårdshaven.
 • Der hyres en medhjælper fra Grindsted i 4 dage, for at indhente det forsømte på kirkegården og i præstegårdshaven.
 1. Nyt til eller fra præsten. Herunder afklaring af forbøn under nadver.
 • Der oprettes en sorggruppe.
 • Der arrangeres en lovsangsaften i kirken lørdag d. 5. okt.
 • ”Gud og pizza” bliver sat på pause på ubestemt tid.
 • Forbøn under nadver blev drøftet.
 1. Opfølgning på møde med Vesterhede ang. køb af sognehus.
 • Erik Hougaard har lavet tegninger med forslag til tilretninger i det nye sognehus.
 1. Hvorledes fejrer vi Kirkens 100års jubilæum. Beslutning.
 • Dagen fejres d. 23. november med gudstjeneste og efterfølgende reception.
 • Jørgen sammensætter liturgien og kontakter biskoppen.
 • Ragna spørges om Kirkekoret vil stå for et indslag i gudstjenesten.
 • Jørn Olsen skriver om jubilæums arrangement til kirkebladet, senest 1. august.
 1. Orientering fra budgetmøde.
 • Der blev orienteret om besparelser på budget 2020.

 

 

 1. Nyt fra udvalg.

Præstegårdssyn d. 27. juni kl. 10.30

 

 1. Beslutning omkring kirkespirret
 • Ved kirkesyn i efteråret blev der opdaget utæthed ved spiret, som skal laves. Arbejdet sættes i gang.
 1.  Evt.
 • Orientering om nyt obligatorisk kirke-it.
 • Datoer for sidste halvårs menighedsrådsmøder i 2019,

20. august, 10. september, 29. oktober og 19. november

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 7 - 2019.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, Thomas Olesen, John Pedersen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg (referent)

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.
 • Indledning over søndagens tekst fra Gl. Testamente
 1. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport og budget for 2020 ved Helle Precht
 • Kvartalsrapporten blev gennemgået, godkendt og underskrevet.
 • Budget 2020 er behandlet og godkendt

Ligningsmidler til drift kr. 2.168.271, ligningsmidler til anlæg kr. 282.333

 • Udgifterne til vikardækning søges hjem af 5% midlerne – John ansøger.

 

Desuden skal der tages stilling til følgende punkter:

 • løn-fordeling af timer på kirkegården – Kaj og Claus undersøger og forlægger det for menighedsrådet.
 • præstegård - nødvendige reparationer.
 1. Nyt til og fra præsten
 • Der trykkes løbesedler med Gud og pizza, Alpha kursus osv. til Hejnsvig marked d. 17. og 18. maj
 • Konfirmandundervisning i det kommende år – tirsdag formiddage fra kl. 8 – 10.
 • Præstegårdshaven trænger til pleje – Claus tager sig af sagen.
 • Der indhentes pris for leje af transportabellydanlæg til Skt. Hans ved søen - Jørgen indhenter tilbud.
 1. Status over nyt menighedshus.
 • Udvalget er ved at være færdig med forarbejdet mht. sognehus og der bliver indkaldt til et møde i løbet af de næste par uger.
 1. Drøftelse af biskop visitats den 26. maj 2019.
 • Frokost med biskop efter gudstjenesten, til 16 personer – menu: smørrebrød, øl og sodavand + kaffe og kage.

Der dækkes op i konfirmandstuen.

 1. Nyt fra udvalg
 • Koncertudvalg: Der er ønske om en Julekoncert for børn ”Alletiders historie” med Lise Petersen. Pris: 19.800kr – koncerten er bevilliget.
 • Jubilæumsudvalg: samles snart for nærmere planlægning
 1. Eventuelt.

Intet

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 19. marts kl. 18.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 4 - 2019.

 

Tilstede:

Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, Thomas Olesen, John Pedersen, Jørgen Johansen

og Lis Møberg

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt
 1. Indledning ved præsten.

Salme: Nu titte til hinanden – tanker om salmen.

 

 1. Orientering og godkendelse af regnskab 2018 samt drøftelse af momssats ved Helle Precht.

Regnskabet er drøftet og godkendt.

Hejnsvig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 43789317, Regnskab 2018, Afleveret d. 19-03-2019 kl. 19.04

 

 1. Nyt til eller fra præsten.

Præsten orienterede om diverse

 

 1. Fortsat drøftelse af menighedshus/konfirmandstue

Præsten deltager ikke i dette punkt.

Der afholdes møde vedr. menighedshus på torsdag d. 21. 3. 2019 kl. 13 og Vesterhede menighedsråd inviteres til at deltage. Ligeledes vil provsten deltage.

Tirsdag d. 26. 3. 2019 afholdes der fællesmøde i Grindsted vedr. sognehus/konfirmandstue for Hejnsvig og Vesterhede menighedsråd med provstens deltagelse.

 

 1. Nyt angående tårnur.

Skovgaards mindelegat kan tilsyneladende ikke bruges til formålet.

Der søges ved provstiet og Ole Kirks fond.

 

 1. Nyt fra udvalg.

Koncertudvalget har haft møde.

 

 1. Eventuelt

              Punkt til næste menighedsrådsmøde:

 • Anskaffelse af ny kirkekalk
 • Maling af døre og vinduer i konfirmandstue og præstebolig.
 • Strategi for pasning af præstegårdhaven.

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 19. februar kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 3 - 2019.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen,

og Lis Møberg

 

Fravær med afbud: ingen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Dagsorden godkendt – pkt. 11 er et ekstra tilføjet punkt
 1. Indledning ved præsten.
 • Jørgen indleder med søndagens tekst
 1. Nyt til eller fra præsten.
 • Hvordan går det med digitaliseringen? Punkt til næste møde.
 • Besøg af provsten
 • Der er kommet pris på Oberammergau turen – 11.450 kr.
 1. Orientering om møde med Vesterhede ang. ny konfirmandstue/menighedshus samt drøftelse af det videre forløb.
 • 1. prioritet er et nybygget Sognehus (Møberg- projektet)
 • 2. prioritet er at Præsteboligen flyttes til anden bolig i byen og den nuværende   præstegård, laves til sognehus
 1. Ansættelse af 2 medarbejdere på kirkegården.
 • Der ansættes 2 nye medarbejdere på kirkegården pr. 15. marts på henholdsvis 32 timer og 37 timer om ugen
 1. Orientering angående kirkejubilæum.
 • Jubilæet fejres søndag d. 24. november (selve jubilæumsdagen er d. 23. november)

med en festgudstjeneste og efterfølgende spisning.

 

 1. Orientering angående langtidsplan for kirkegårds indretning.
 • Der afholdes møde med konsulent Mette Faurskov, der kommer med forslag til kirkegårdens fremtidige indretning.
 1. Nyt fra kirkeværge.

Træværket i kirketårnet og sakristiet er blevet behandlet for borebiller. 

 

 

 

 1. Nyt fra udvalg

Fastelavnsarrangementet er flyttet til missionshuset, da forsamlingshuset var blevet udlejet.

 

 1. Orientering om den økonomiske situation ved kassereren.

Kassereren orienterede om den økonomiske situation pt.

Menighedsrådet ønsker en gennemgang af momsrefusionen i forbindelse med vikar arbejdet på kirkegården.

 

 1. Ansættelse af personale konsulent

Varde og Grene provsti er gået sammen om at ansætte en personalekonsulent, som menighedsrådet kan rette henvendelse til vedr. diverse personaleforhold.

Menighedsrådet accepterer ansættelse af personale konsulent i Varde/ Grene provsti.

 

 1. Eventuelt.

Søndag d. 26. maj kl. 10.30 har biskoppen anmeldt visitats.

 

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 15. januar kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 2 - 2019.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen,

og Lis Møberg

 

Fravær med afbud: Thomas Olesen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

- Dagsorden godkendt

 

 1. Indledning ved præsten.

Jørgen indleder med Apostlenes Gerninger – himmelfart og genkomst.

Salme nr. 401

 

 1. Orientering om ny bygning.

Præsten er inhabil i denne sag og er derfor ikke tilstede under behandling af dette punkt.

Hejnsvig menighedsråd foreslår at der tilkøbes en ny bolig til præstefamilien i byen og den nuværende præstegård laves om til Hejnsvig sognehus.

 

 1. Nyt fra præsten.
 • Orientering om kirkestatistikken
 • Præsten og kirke- og kulturmedarbejderen laver et oplæg om hvordan vores ressourcer bruges bedst og kommer med nye tanker/ide om tiltag, når fødselstallet falder i sognet.
 • Nyt Alpha kursus starter 3. marts
 • Festskrift til 100 års jubilæum – Jørn står for det.
 • Nyt om tårnuret
 1. Nyt fra kirkeværge.
 • Indkaldelse til provstesyn af Hejnsvig kirke og kirkegård, tirsdag d. 19. marts kl. 14 og præsteboligen kl. 15.30.
 • Tilbud om at rette flagstangen op, 6300 kr. – arbejdet sættes i gang.
 • Belysning på kirkegården er skiftet til LED
 • Der er indhentet forskellige tilbud på behandling af borebiller i kirken.  Arbejdet sættes i gang og firmaet Chrisal Skadedyrsservice A/S er valgt til at udføre arbejdet
 • Utæthed i taget på kirketårnet – udsættes til senere.
 • Jørn kontakter Vesterhede menighedsråd vedr. igangsættelse af ændring af garage.
 1. Nyt fra kontaktperson. Mandskabssituationen på kirkegården.

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 20. november kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 15 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen, Thomas Olesen

og Lis Møberg

 

Fravær med afbud:

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

- Dagsorden godkendt

 

 1. Indledning ved præsten.
 • Epistelteksten til kommende søndag og salme nr. 334 ”Guds kirkes grund alene”
 1. Valg af formand, næstformand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, sekretær samt diverse udvalg
 • Der er valgt følgende:

       Formand: Jørn Olsen

       Næstformand: Thomas Olesen

       Kirkeværge: Kaj Vingborg

       Kasserer: John Pedersen

       Kontaktperson: Claus Gleerup

       Sekretær: Lis Møberg

 

 • Studietur lægges ind under sogneudflugtsudvalg og udvalgsmedlemmerne er uændret.

      Øvrige udvalg er uændret.

 

 1. Fastsættelse af honorar til menighedsrådsmedlemmer for næste år.
 • Honorerne fortsætter som i 2018
 1. Nyt fra præsten.
 • Kommende søndag er der missionsdag i kirken og missionshuset. Der er besøg af  ”Åbne døre” og ”Mission Afrika”.
 • Der har været besøg af Provsten til Alle Helgens gudstjeneste
 • Der kommer visitat i foråret, muligvis søndag d. 24. marts.
 • Der er kommet nye Dåbs- og Fadderbreve og Vielsesfolder i A5 størrelse.
 • Nyt Alpha kursus er planlagt til foråret.
 • Søndag d. 12. maj vil Jørgen arrangere ”Pris Herren” aften i Hejnsvig kirke.
 • Orienteringsmøde for menigheden, søndag d. 5. maj 2019 kl. 10.30

med frokost.

 

      6. Forhold omkring kirkegården herunder:

           -status over mandskabssituationen.

           -besøg af kirkegårdskonsulent til foråret 2019

           -belysning af kirken.

 

 • Orienteret om mandskabssituationen på kirkegården.
 • Besøg af kirkegårdskonsulent ønskes udsat
 • Parklamper på kirkegården – parklamperne skiftes til LED snarst.

 

      7. Drøftelse af festligheder omkring 100- årsjubilæet, herunder

          -tårnur.

         -springvand.

 • Den 23. november er 100 års dagen for jubilæet.

Selve festlighederne afholdes søndag d. 24. november 2019.

Der vedtages at igangsætte anskaffelse af et tårnur, som udsmykning af kirken – søges fra Skovgaards mindelegat.

 

       8. Nyt fra udvalg.

           - Brødrene Olsen kommer og afholder koncert tirsdag d. 4. dec. – Jørn, Thomas, Claus og

             John hjælper med at stille stole op i kirken kl. 16.30.      

 

       9. Sognehus.

           -  Fælles udvalget holder møde snarest om beslutning af opførelse af sognehus.

 

     10. Eventuelt.

           - Har fået tilbud om bekæmpelse af borebiller.

 

           - Der er en utæthed ved spiret, tømmeret bliver vådt – skal istandsættes efter nytår.

 

           - Der er modtaget tilbud på digitalt signal – drøftes på næste møde.

 

           - Menighedsrådsmøder i 2019

              Tirsdag d. 15. januar

              Tirsdag d. 19. februar

              Tirsdag d. 19. marts

              Tirsdag d. 16. april

              Tirsdag d. 14. maj

              Tirsdag d. 18. juni

         

         -  Nytårskur er planlagt til tirsdag d. 8. januar 2019

 

 • Frivillighedsfest er planlagt til søndag d. 20. januar i Vesterhede.

 

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 18. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen.

Nr. 12 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen, Thomas Olesen

og Lis Møberg

 

Afbud:

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

  - Dagsorden godkendt

 

 1. Indledning ved præsten.

 • Indledning med salmen: ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord.

 1.  Godkendelse af endeligt budget for 2019.

              Ændring: Menighedsrådet skal tage stilling til besparelser på budgettet:

 • 50.000 kr. besparelse på præstegården

 • 85.000 kr. kirken, vedligehold

 • Ca. 20.000 kr. evt. udskydelse af ansættelse af ny gravermedhjælper

 1.  Nyt fra præsten.

 • Afslag fra fredningsstyrelsen på at opsætte ny carport

 • Evt. ændre nuværende garage/depotrum, så garagen bliver forlænget. Jørn Olsen undersøger om det er muligt/lovligt og hvad det vil koste.

 • Ændre analogt signal til digitalt signal bl.a. til plejehjemmet – Kaj undersøger mulighed og pris.

 • Vi stopper optagelse på cd i kirken midlertidig.

 1.  Opfølgning på rotter i præstegård.

 • Ang. rotter – der foretages hånd opgravning af sokkel.

 1. Nyt fra kirkeværge.

 • Der bliver bevilliget en vikar til en ekstra uge.

 1. Nyt fra kontaktperson

  Orientering om diverse

 2. Nyt fra udvalg.

 • Sogneudflugten blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Hvad gør vi fremadrettet?

 • Tour de Langfredag kommer til Hejnsvig næste år – udvalg fra menighedsrådet hjælper med forplejning.

 • Frivilligfest ændres til afholdelse d. 20. januar, i stedet for december – Claus og Dorthea fra Vesterhede arrangerer.

   

   

   

 1. Drøftelse af menighedshus/konfirmandstue.

 • Jørn, formand, tager kontakt til Vesterhedes formand vedr. projekt nyt menighedshus/konfirmandstue, hvor vi vil inddrage provstisekretæren i projektet.

 1.  Eventuelt.

 • Ved meddelelser i kirken: Husk at annoncere kaffe efter gudstjenesten.

___________________________________________________________

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 21. august kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 11 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen og Lis Møberg

 

Afbud: Thomas Olesen

 

Dagsorden ordinært møde

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

  - Dagsorden godkendt

 

 1. Indledning ved præsten.

  - Indledte med salme nr. 557, Her vil ties, her vil bies.

   

 2. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport for 1. og 2. kvartal med tilhørende noter.

   

  -  Kvartalsrapporten for 1. kvartal er gennemgået og godkendt

  -  Kvartalsrapporten for 2. kvartal er gennemgået og godkendt

   

             -  Budgetmøde i Billund d. 10. september kl. 19.00

             -  Ang. budget 2019 – budgettet reduceres med 85.000 kr.  - pengene findes ved at

                udsætte udskiftning af ende bjælker i forbindelse med murankre, 60.000 kr. og

                udsættelse af udskiftning af vinduer i præstegården, 25.000 kr.

 

            -  Ved evt. besparelse i driftsbudgettet 2019 foreslås procentvis besparelse for alle

               menighedsråd.

            

 • Byggeri af sognehus forventes at gå i gang i 2020 – prisoverslag som tidligere fremsendt.

   

 • Vi forventer ikke kassebeholdningen kan reduceres yderligere.

 

 

 1. Nyt til og fra præsten.

  - Præsten gennemgik forskellige begivenheder i sognet.

  - Præsten anmoder om ny telefon – præsten undersøger selv priser – der afsættes

    et beløb mellem 3000-4000 kr.

   

 2. Ang. rotter i præstegården. Hvem har ansvaret for at styre indsatsen mod rotter.

  Præstegårdsudvalget har ansvaret for rottebekæmpelsen – John og Lars arbejder videre med løsningsforslag.

 3. Carport i præstegårdshaven. Hvor står vi nu.

  - Der ventes svar fra fredningsstyrelsen.

   

 4. Nyt fra kirkeværge.

 • Ved næste møde d. 18. september er der kirke- og præstegårdssyn kl. 16.00.

       tilmelding senest en uge før.

 • Mandag d. 27. august er der studietur for kirkegårdsansatte arrangeret af FAKK i Vejle – prisen en 200 kr. pr. person – turen en bevilliget til de to ansatte på kirkegården.

 • Der er indhentet tilbud fra Hejnsvig Borgerforening på snerydning af fortov ved præsteboligen og fortov og parkering ved Hejnsvig Kirke og ved kapellet – det er besluttet at lade Borgerforeningen stå for snerydningen.

  I tilfælde af snerydning i præstegården i weekenden, tilkaldes eksternt firma – Kaj er ansvarlig.

   

 1. Nyt fra udvalg.

 • Julekoncert med Brd. Olsen er på plads - de kommer og afholder koncert.

 • Tilmelding til Sogneudflugten er åben frem til 31. august.

 • Frivilligfest arrangeres af Vesterhede i år.

 

 1. Eventuelt.

 • Granbogstaver – hvad gør vi for at få flere med?

   

 

Dagsorden lukket møde.

 

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Hvordan går det med den nye medarbejder.

3. Ansættelse af medarbejder på fuld tid.

4. Benyttelse af vikarer på kirkegården kommende år.

5. Eventuelt.

__________________________________________________________________________

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 19. juni kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 10 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Thomas Olesen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen og Lis Møberg

 

Afbud: Jørgen Johansen.

 

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

 1. Orientering om og godkendelse af budget 2019

  Godkendelse af foreløbig budget for 2019, dateret 14.06.2018, 14:29.

   

 2. Orienteringspunkter fra præsten

 • Præstens fravær pga. sygdom

  Provsten sørger for afløsere til diverse tjenester.

 • Spørgeskema til menigheden

  Vi har drøftet spørgeskemaet fra præsten om kirke og missionshus.

  Menighedsrådet opfatter det som præstens eget projekt.

 • Tur til Oberammergau

  Menighedsrådet tager orientering om turen til Oberammergau til efterretning.

 • Notat fra præsten

   

 1. Nyt fra kirkeværgen

 • Muranker-arbejde er udført.

 • Kirken er ved at blive kalket.

 • Henvendelse fra en bedemand vedr. at få en afdød i kapellet en søndag

  Det er besluttet at der kun modtages kiste i kapellet i kirkegårds-personalets arbejdstid.

   

 1. Nyt fra kontaktperson

  Alle kirkegårdsansatte skal oplæres i driften af kirkegårdskontor og kirkegård.

   

 2. Nyt fra udvalg

   

 3. Eventuelt

       Nye mødedatoer for næste halve år:

Tirsdag d. 21. august

Tirsdag d. 18. september – m/ evt. kirkesyn

Tirsdag d. 23. oktober

Tirsdag d. 20. november

December intet møde                                                                                   Lis

___________________________________________________________________________

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 15. maj kl. 19:30 i Konfirmandstuen.

Nr. 9 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Thomas Olesen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, Johns Pedersen. Jørgen Johansen.

 

Afbud: Lis Møberg

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

  Godkendt

 2. Indledning ved præsten.

  Ap.g.2:42

 3. Nyt fra kirkeværge.

  Muranker skiftet. Bjælkeender i muren i tårnet har det dårligt.

  Kalkning bestilt til kirke og præstegård.

 4. Nyt fra kontaktperson.

  Ny graver har fået ansættelsesbevis.

  Der holdes møde med kommunen vedr. praktikanter eller arbejdsprøvning

  Orientering om ny ferielov. Personale orienteres.

  Ny persondatalov træder i kraft d. 25. maj.

  Orientering om kirkesanger.

 5. Nyt fra kasserer.

  Orientering.

  Lønstigning i forhold til overenskomst.

 6. Nyt fra præsten.

  Carport opsættes mod vest. Bevilget 3000 kr. + sokkelsten.

 7. Nyt fra udvalg.

  Ny dato for prøvetur for sognetur.

 8. Tilbud på tårnur.

  Der er modtaget et tilbud på kr. 78.000. Det undersøges om Skovgaards legat kan bruges til projektet. Stiftets spørges om tilladelse. Der nedsættes et udvalg bestående af Jørn Olsen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen. Der udarbejdes forslag.

 9. Finpudsning af plan for medarbejder fratrædelses fest.

  Afskedsreception flyttet til forsamlingshuset.

 10. Låsning af kirken

  Kirken er åben i arbejdstid eller efter aftale.

 11. Eventuelt.

Intet at bemærke.

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.30 i konfirmandstuen

Nr. 7 – 2018

 

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

 

Fraværende:

 

Fraværende med afbud:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen,

Kaj Vingborg, Claus Gleerup,

John Pedersen, Thomas Olesen,

Lis Møberg, Helle Precht

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

 • Dagsorden er godkendt

 1. Indledning ved præsten

 2. Præsentation af budgetforslag for 2019 ved Helle Precht

 • Budget 2019 er fremlagt og gennemgået på mødet.

 • Det besluttes at søge forhøjelse af ligningsbeløbet til dækning af udgifter på præstebolig og kirke, samt udgifter forbundet med kirkens 100 års jubilæum. Yderligere søges der om frigivelse af midler forbundet med udsmykning af kirkegården.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold m.v.

 • Protokollatet er gennemgået og underskrevet på mødet d.d.

 1. Orientering om ansættelse af medarbejder ved Claus

 • Ny graver, Charlotte Stensgaard, er ansat pr. 15. juni.

 1. Drøftelse af afskedsreception for medarbejder

 • Der skal udarbejdes en personalepolitik vedrørende fratrædelse, så det bliver ens for ansatte der fratræder.

 • Der inviteres til en let kirkefrokost 1. pinsedag efter gudstjenesten, for graveren og hans nærmeste familie, samt menigheden.

 • Claus orienterer

 • Jørn, Thomas og Lis er sat på kirkefrokost opgaven.

   

 1. Orientering om tildelte 5% midler

 • Provstiet har givet tilsagn om 5% midler til installering af rotte spærrer i kloakken, samt kloak arbejde.

 • Provstiet har afvist at finansiere en bimåler til varmen i konfirmandstuen

 • Provstiudvalget har bevilliget et lån på 100.000 kr. til likvid beholdning, gældende for et år.

 1. Nyt til eller fra præsten

 • Der er problemer med Head sæt i kirken – Kaj og Jørgen henvender sig til firmaet der har leveret.

 • Garage telt er endnu ikke opsat

 • Jørgen snakker med skolen vedr. konfirmandundervisning.

 • RAMS-møde i Grindsted d. 6. juni – Lis og Jørgen er tilmeldt.

   

 1. Bevilling af specialstol til præsten

 • Kontorstol er bevilliget, 1800 kr.

 1. Eventuelt

 • Telegramvagt i missionshuset ved konfirmation d. 29. april kl. 9 -12 – Kaj og John tager tjansen.

 __________________________________________________________________________

Menighedsrådsmøde –tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.30 i konfirmandstuen

Nr. 4 – 2018

 

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

 

Fraværende med afbud:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

 • Dagsorden er godkendt

 1. Indledning ved præsten

 • Salme og tekst til indledning

 1. Nyt fra kassereren, herunder: vores økonomiske situation.

 • Orientering om vores finansielle situation.

 1. Nyt fra præsten, herunder drøftelse af gudstjenesteformen, oplæg fra præsten.

 • Kassereren arbejder videre med Visda-aftale med Vesterhede: Visda = Visuelle Rettigheder, Danmark – forvaltningsorganisation for billedrettigheder.

 • Præsten ønsker garagetelt til bil – menighedsrådet accepteret, dog med prøveperiode indtil august, hvor det igen tages op.

 • Gudstjenesteformen

  Liturgien blev gennemgået, drøftet og godkendt.

 • Punktet ”Nyt fra præsten” – fremadrettet bliver punktet  ”nyt” til og fra præsten.

 1. Lis ønsker at deltage i kursus ”Landskursus for Kirke- og kulturmedarbejdere”

 • Landskursuset d. 11. – 13. juni er bevilliget.

 1. Nyt fra kirkeværge

 • Kirkeværgen og graveren har udarbejdet en inventarliste med billeder af alt i kirken, graverkontoret, kirkegården, kapellet, redskabsrummet.

 1. Nyt fra kontakt person

 • Orientering om personalesituationen.

 • Evt. afskedsreception for Hugo pinsedag – udvalg: Jørn, Thomas og Lis.

 1. Nyt fra udvalg

 • Nyt fra ”Gi´ den gazz” idé-udvalg: Forslag om hvordan kirken kan deltage ved Hejnsvig marked 2019

 • Præstegårdsudvalg: Der arbejdes videre med evt. bi-måler til konfirmandstuen. Jørgen og Jørn undersøger mulighederne.

 1. Eventuelt

 • Stort bøgetræ ved præstegårdens garage skal evt. fældes – Thomas undersøger pris osv.

_______________________________________________________