Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget september 2019.

September måneds UKU møde blev indledt med et dialogmøde med repræsentanter fra Campus Grindsted. Ungdomsuddannelserne kommer rundt alle kommunens overbygningsskoler. De unge mennesker ved meget om uddannelserne, men de ved til gengæld ikke så meget om, hvad uddannelserne kan bruges til. Her kommer det politiske ønske om ansættelse af en erhvervsplaymaker ind i billedet. Formålet med en erhvervsplaymaker er bl.a. at give de unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne en indsigt erhvervsmulighederne i Billund Kommune. Erhvervsplaymakeren skal også styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Campus er endvidere meget begejstrede for buskortordningen for de unge i Billund Kommune. Det betyder meget. Campus efterlyser kollegieværelser/lejligheder som en integreret del af Campusområdet. Såfremt Billund Kommunes talentudviklingsprojekt, IKA – Idræts- og kulturakademi, skal helt op på den store klinge, vil det også kræve, at der kollegier til rådighed i Campusområdet.

Efter dialogmødet var der et fællesmøde med Voksenudvalget. Emnet var en revidering af Billund Kommunes Handicappolitik. Den nuværende handicappolitik blev vedtaget i Byrådet d. 15. december 2015. Det reviderede udkast til ny handicappolitik tager højde for den nye udvalgsstruktur og er tilpasset ny lovgivning. Den nye politik lægger op til et større samarbejde mellem borgeren, pårørende og kommunen. Politikken lever således bedre op til kommunens nye strategi: Ved Fælles Hjælp. Handicaprådet godkendte det nye udkast på sit møde d. 20. juni 2019. Byrådet skal senere godkende den nye handicappolitik.

Kultur – og Fritidsrådet arbejdede i 2018 med en ny puljestruktur på kultur- og fritidsområdet. Den nye puljestruktur blev godkendt af Byrådet d. 18. december 2018.  Ændringerne indebærer bl.a. færre, men større puljer. Beslutningen indebærer endvidere at uforbrugte midler fremover kan overføres til det efterfølgende år. Der er stadig penge tilbage i puljerne. Der er endvidere generel tilfredshed med nyordningen. Ikke alle kultur- og fritidsorganisationer har ikke været hel med på de ændrede ansøgningsfrister, hvilket kan forklare, at der er en hel del penge i nogle af puljerne. Det må vi kunne gøre bedre.     

Nyhedsbrev Teknik - og Miljøudvalget august 2019.

Det første møde i TMU efter sommerferien blev indledt med en cykeltur rundt til forskellige legepladser i Billund by. Kommunens legepladsstrategi går bl.a. ud på at nedlægge nogle af de gamle nedslidte legepladser og erstatte dem med større, mere spændende og udfordrende legepladser. Billund Kommune drifter 135 legepladser, hvilket er et meget højt tal; befolkningstallet taget i betragtning. Der er simpelthen ikke penge til at holde så mange legepladser i forsvarlig stand. Borgerne oplever derfor at flere og flere legeredskaber bliver pillet ned i takt med at de efterhånden udgør en sikkerhedsrisiko. TMU så på flere legepladser på især Tingstedet, hvor der er legepladser i hver lomme; altså typisk en legeplads for hver 8. – 10. hus.  Beboerne er glade for deres små lokale legepladser, som også tjener et stort formål i en tilflytterby som Billund. Legepladsstrategien har bestemt ikke fået den bedste start. Borgerne har desværre ikke været involveret i tilstrækkelig grad. Dialog er vigtig. Borgerne bør mere på banen i implementeringsfasen. I omegnsbyerne skal lokalrådene også på banen. Der er en række uafklarede spørgsmål, som står tilbage, bl.a. bør muligheden for borgernes overtagelse af en række mindre legepladser undersøges. TMU tager derfor problematikken op på sit næste møde primo september.

Budgetforhandlingerne er udskudt pga. det sene folketingsvalg. Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2020 lader vente på sig. Alle 4 fagudvalg er blevet bedt om at prioritere deres ønsker til det kommende budget. Der er som sædvanligt langt flere ønsker end det er muligt at realisere. Det glæder mig rigtig meget, at TMU’s 1. prioritet er en forhøjelse af cykelstipuljen fra 4 mio. kr. til 8. mio. kr. i 2020. Derudover prioriteres andre anlægsprojekter:

  • Ny udviklingsplan Billund Midtby
  • Pulje til områdefornyelse
  • Trafiksikkerhedspuljen
  • Områdefornyelse i Vorbasse

Vejdirektoratet beder med års mellem kommunerne komme med ønsker vedr. etablering af cykelstier langs statsvejene. Et enigt TMU ønsker, at en cykelsti langs Billund-Grindsted vejen skal have 1. prioritet. Det drejer sig om en strækning på 9,2 km. fra Sagro til Grindsted.

En ting der optager især borgerne i Billund er de til tider kaotiske parkeringsforhold i Billund Midtby. Byen har hidtil været opdelt i forskellige P-zoner, hvilket mange udlændinge har svært ved at forstå. Flere steder i byen bliver der derfor nu indført 1 og 2 timers parkering på hverdage fra 9 – 18. Dele af Ole Kirks Vej samt Systemvej reguleres med parkeringsforbud fra 9 – 18. Der vil naturligvis blive orienteret grundigt om de nye regler.  

 

AT

Nyhedsbrev Teknik – og Miljøudvalget juni 2019.

Det sidste møde i TMU inden sommerferien blev et forholdsvist kortvarigt møde. Som beskrevet i mit Nyhedsbrev fra marts 2019 besluttede TMU, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for etablering af 3 mindre cykelstiforbindelser på begge sider af Filskov by samt mulighed for færdiggørelsen af cykelstien fra Grindsted til Hejnsvig. Cykelstien slutter som bekendt ret abrupt ved Boldingvej. Forvaltningen foreslår en linjeføring på det gamle jernbanetracé. Cykelstien vil derefter munde ud i Bredgade et par hundreder meter vest for Hejnsvig by, hvorfra der ligeledes skal laves en cykelsti langs nordsiden af vejen frem til byen. Et enigt TMU besluttede, at Hejnsvigprojektet gennemføres i 2020. Projektet vil koste ca. 4 mio. kr. TMU indstiller endvidere, at der allerede i år frigives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projektering og erhvervelse af jordarealer. Alt naturligvis under forudsætning af, at Byrådet siger god for projektet. Filskovprojekterne gennemføres så i 2021, med mindre det lykkes TMU at få forhøjet stipuljen ved de kommende budgetforhandlinger. Nu ser det endelig ud til, at cykelstien mellem Grindsted og Hejnsvig færdiggøres med 25 - 30 års forsinkelse.

Borgermødet i Magion om Grindstedforureningen tirsdag d. 14. maj, som blev afholdt i et samarbejde mellem Billund Kommune og Region Syddanmark, var ganske godt besøgt. Der var 12 stande med forskellige temaer i relation til Grindstedforureningen. Standen, som beskæftigede sig med forbuddet mod private haveboringer ved forureningsfanen ned mod åen, havde naturligvis stor søgning. Borgermødet var velbesøgt og blev afviklet på en god og saglig måde. Forvaltningen er blevet bedt om at lave en undersøgelse af, hvad det vil koste at oprense Engsøen. En ekstern rådgiver er ved at udarbejde et notat om, hvad det vil koste at lave en undersøgelse af en oprensning af Engsøen. TMU vil senere blive orienteret. En evt. oprensning af Engsøen er desværre ikke en opgave for Regionen.  Oprensning af søen bliver nok voldsom dyr. Det bliver ikke en opgave, som Billund Kommune alene kan påtage sig. Staten må også til lommerne.      

 

AT

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget maj 2019.

Maj mødet i UKU blev indledt med en 2 timer lang visionsworkshop vedr. ungepolitikken.  Politikerne havde cafedrøftelse 2 og 2 af visionerne for den kommende ungepolitik. Cafeerne havde følgende overskrifter:

  • Sundhed – trivsel – fællesskaber
  • Fritid – hverdagsliv
  • Helhed og sammenhæng i livet – overgange

Cafeerne blev faciliteret af områdecheferne. Vi kom på skift rundt til alle tre cafeer. Workshoppen viste, at der var stor politisk enighed om visionerne, og at vi har hentet  megen inspiration fra vores netop overståede studietur til Galway i Irland.  Det tegner godt for udarbejdelsen af den kommende ungepolitik.

Unge- og Kulturudvalget havde en drøftelse af ønskerne til budget for såvel drift som anlæg. Museets magasinforhold er ikke tilfredsstillende. Magasinerne er placeret på tre lokationer, som ikke er egnede til opbevaring af museumsgenstande. Vi skal derfor have fundet en løsning. Indtil en permanent løsning er fundet, blev forvaltningen anmodet om evt. at finde en midlertidig løsning i tomme kommunale bygninger, hvor man kan regulere temperatur og luftfugtighed, således at vores museumsgenstande ikke ødelægges. Jeg frygter, at vi kan miste vores statsanerkendelse, når Slot- og Kulturstyrelsen kommer på besøg igen om 1 – 1½ år, såfremt vi ikke får styr på museets magasinforhold. Drøftelserne af budget 2020 fortsætter på næste UKU møde.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at foretage et servicetjek af bl.a. arbejdsmarkedsområdet. Servicetjekket skal være med til at skabe et råderum på minimum 12 mio. kr., som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2020. Firmaet som forestår undersøgelsen på arbejdsmarkedsområdet for de unge har konstateret, at Billund Kommune bruger væsentlig flere penge på indsatser for uddannelsesparate og for aktivitetsparate end sammenlignelige kommuner. Ligeledes bruger vi rigtig mange penge på mentorer. Resultaterne står desværre ikke mål med indsatsen. Der er altså noget at komme efter. Der er allerede ved at blive taget hånd om det.

 

AT  

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget april 2019.

April måneds møde i TMU var henlagt til WOW Park i Finderup, som ligger ca. 20 km. nord for Skjern.  Initiativtagerne til WOW Park Skjern har tidligere fået byrådets tilladelse til at oprette en WOW Park i Billund, som kommer til at ligge ved Østerbyvej. TMU fik først en orientering om ideen med WOW Park. Derefter var der afsat ca. 1 time til at afprøve de forskellige aktiviteter. Det var både skægt og udfordrende. WOW Park Skjern havde sidste år 35.000 gæster. WOW Park Billund vil blive ca. 3 gange så stor som WOW Park Skjern. Når WOW Park Billund åbner næste år i påsken forventes der 90.000 gæster. WOW Parkerne adskiller sig meget fra de øvrige forlystelsesparker, idet der ikke er nogle mekaniske aktiviteter, og naturen er i højsædet.  WOW Park vil blive et rigtig godt supplement til de øvrige forlystelser i Billund. Der bliver noget at glæde sig til.

Der er ved at blive udarbejdet et lokalplansforslag for Morsbøl Søpark. I den forbindelse skal der tages stilling til evt. etagebyggeri langs dele af sydsiden af Engsøen. Punktet blev indtil videre sendt til hjørne, idet TMU ønsker at besigtige området samt få en visualisering af de forskellige højder inden endelig stillingtagen.  

Byrådet har besluttet en ny procedure for budgetlægningen for det kommende år, således at fagudvalgene kommer mere på banen på et tidligere tidspunkt. TMU havde således en lang drøftelse af ønsker og ændringer til budget 2020. Ønskerne er langt flere end økonomien tillader. Udvalget bliver derfor på de kommende møder nødt til at prioritere ønskerne. TMU er dog enige om, at stipuljen skal have et væsentligt løft. På grund af den fortsatte udviklingen af Billund bymidte skal der fortsat afsættes et ikke uvæsentligt millionbeløb i de kommende år for at leve op til Udviklingsplanen for Billund Midtby. Der bliver blandt andet derfor nok ikke råd til sideudvidelser og til asfaltering af grusveje i det kommende år. Under alle omstændigheder venter et par spændende måneder.

 

AT  

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget marts 2019.

Marts mødet i TMU blev et maratonmøde, som strakte sig fra kl. 16.00 til 23.20. Der var også mange spændende emner til diskussion og beslutning. Mødet blev indledt med et dialogmøde med lokalrådene og de frivillige genbrugsvejledere fra de tre mindre genbrugspladser i Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse. Sorteringen går nu bedre og efter opsætning af videoovervågning på pladserne er antallet af ”gæster” fra andre kommuner også stærkt faldende.

Udvidelsen af Grenevej var atter en gang på tapetet. TMU besluttede på mødet i februar, at forvaltningen skulle fremlægge alternative løsningsforslag. Der blev fremlagt i alt 12 forslag, hvor der var tale om forskellige vejbredder, med eller uden cykelsti langs hele vejen, oprindelig linjeføring eller en linjeføring, som i højere grad imødekommer en række borgeres ønsker. Det var en svær nød at knække. Men et enigt TMU indstiller nu til ØK og byrådet, at vejen får en bredde på 7 meter, at der etableres cykelsti langs hele vejen og at man følger borgerindstillingen om en lidt ændret linjeføring.

Et andet stort emne var prioritering af stiplanens projekter i 2019. Landdistriktsrådets udtalelse indgik naturligvis også i drøftelsen og prioriteringen. TMU er af den opfattelse, at allerede eksisterende cykelstier skal færdigøres inden man kaster sig ud i helt nye projekter. Det betyder i praksis, at cykelstien mellem Filskov og Sdr. Omme samt cykelstien mellem Grindsted og Hejnsvig skal færdiggøres fra Boldingvej og helt frem til Hejnsvig. Der afsættes 1 million kr. til forundersøgelse og påbegyndt projektering af de udvalgte stiforløb. Da vi er kommet så langt hen på året, kan det ikke forventes, at der bliver lagt asfalt ud på nye cykelstier i 2019. Til gengæld er der de flere penge at gøre godt med i 2020. Medlemmerne af TMU har endvidere givet hinanden håndslag på at forsøge at få cykelstipuljen forøget ved de kommende budgetforhandlinger.

 

AT    

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget marts 2019.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttede byrådet at gennemføre et servicetjek på følgende forvaltningsområder: administrations-, genoptrænings- og beskæftigelsesområdet. Formålet med servicetjekkene er at fremskaffe et økonomisk råderum på minimum 12 millioner kr., som kan anvendes i forbindelse med budget 2020. På udvalgsmødet den 14. marts fik udvalget en orientering om, hvordan arbejdet bliver grebet an på beskæftigelsesområdet. Arbejdet vil blive afsluttet således, at der kan foregå en afrapportering på Unge- og Kulturudvalgsmødet i maj. Resultatet vil indgå i Byrådets budgetseminar den 12. juni. 
Byrådet har besluttet, at Musikcentralen i Grindsted skal renoveres og udbygges. Musikcentralen bliver i dag benyttet af Kulturskolen og til Lynghedeskolens musikundervisning. I efteråret 2018 var UKU sammen med 4 unge på en inspirationstur til Herning, Ikast og Fredericia. Vort ambitionsniveau er højt. Vi vil anlægge et unikt unge- og kulturcenter i Grindsted, som vil blive et fantastisk supplement til Campus og alt det andet der sker i Magion. Billund Kommune har i årene 2019 og 2020 afsat i alt 8 mio. kr. til projektet. På finansloven for 2019 er der ligeledes afsat 8 mio. kr.  Vi har altså en samlet budgetramme på 16 mio. kr. På udvalgsmødet blev vi præsenteret for projektbeskrivelsen, som udvalget efterfølgende godkendte. Musikcentralen skal rumme Lynghedeskolens musikundervisning, Kulturskole- og ungdomsskoleaktiviteter. Der skal være plads til koncerter, foredrag, åbenskoleaktiviteter og andre former for tilbud og arrangementer. Men der skal også være plads til uformelle fritidsaktiviteter. Kort sagt: vi vil skabe en helt fantastisk unge- og kulturhus, som vil fremme udviklingen af Campus, fremme vores bosætningsstrategi og igen slå fast, at vi er Børnenes Hovedstad. For at indfri vort høje ambitionsniveau kan det også blive nødvendigt at søge fondsmidler.  

AT          
 

Nyhedsbrev Teknik – og Miljøudvalget februar 2019.

Februarmødet i TMU blev en langvarig affære på 6½ time med 17 punkter til behandling.  Driftsleder af Park og Vej gav TMU en orientering om aktuelle forhold fx vedr. vintertjenesten, anlægsarbejder og kommende asfaltarbejder. Men forholdene omkring rastepladserne ved statsvejene kom til at fylde meget i dialogen. Vejdirektoratet har fjernet en række affaldsspande og lukket et antal toiletter. Mange steder ligner rastepladserne deciderede lossepladser. Det er fx helt galt ved rastepladsen nord for Grindsted ved Simmelbrovej. TMU besluttede at sende en alvorlig skrivelse til Vejdirektoratet. Park og Vej er stadig en rigtig god arbejdsplads med et sygefravær på kun 1,2 %.

Der har været forskellige problemer med affaldssorteringen på de 3 små genbrugspladser i Sdr. Omme, Filskov og Vorbasse. Repræsentanter for de frivillige på genbrugspladserne og de pågældende lokalråd inviteres derfor til dialogmøde med TMU på udvalgets næste møde d. 19. marts.

Økonomiudvalget besluttede d. 9. januar 2019 at iværksætte udarbejdelsen af en ny lokalplan og en miljøkonsekvensrapport for et biogasanlæg ved Billund Renseanlæg.  Det er efterfølgende vurderet at den gældende lokalplan giver mulighed for opførelse af et biogasanlæg. Der skal dog udarbejdes en landzonetilladelse og en VVM-redegørelse. Der vil blive gennemført nabohøring og der vil ligeledes være en 8 uger lang offentlighedsfase i forbindelse VVM-redegørelsen. TMU er meget opmærksom på, at vi ikke vil acceptere lugtgener i de nærliggende boligkvarterer i Vestbyen og ved Engsøen. Andre steder i landet har det vist sig, at det er teknisk muligt at etablere biogasanlæg uden lugtgener. Såfremt biogasanlægget bliver til noget, vil vi naturligvis sikre, at det også bliver tilfældet i Grindsted.

TMU opfordrede forvaltningen til at gå i gang med etablering af flere byggegrunde i Hejnsvig. Der er pt kun 1 ledig byggegrund tilbage i byen. Ligeledes opfordredes forvaltningen til anskaffe flere erhvervsgrunde i Filskov, der er her helt udsolgt.

 

AT.              

Nye byggegrunde i Hejnsvig.
I efteråret 2018 blev der, efter en pause på mere end 5 år, endelig solgt en byggegrund på Søgårdparken i Hejnsvig. Her i starten af 2019 erfarer jeg, at yderligere 2 grunde på Søgårdparken er reserverede. Der er således kun 2 byggegrunde tilbage på Søgårdparken, som jo er den eneste kommunale udstykning i Hejnsvig. I Hejnsvig by er der pt. kun 4 ledige huse til salg. 
Såfremt Hejnsvig skal have del i den tilflytning, som i disse år finder sted i Billund Kommune, er det piskende nødvendigt, at der udstykkes flere kommunale byggegrunde i Hejnsvig. Det vil efter min mening være mest naturligt, at man fortsætter udstykningen ved Søgårdparken, idet der allerede findes en lokalplan for området. En anden mulighed kunne være langs Billundvej. Lokalrådet må på banen med rådets præference, som jeg under alle omstændigheder vil støtte.
Der er også mangel på lejeboliger i Hejnsvig. Byrådet og Lokalrådet må på banen for at få boligforeningen til at indse, at der igen skal bygges i Hejnsvig efter en meget lang pause.
Etablering af storparceller kunne også være en rigtig god ide, som jeg også gerne vil støtte.
Arne V. Thomsen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Søllingdalvej 66
 

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget januar 2019.

Årets første møde i Unge- og Kulturudvalget blev et kort et af slagsen med kun få dagsordenspunkter.  Udvalget havde en drøftelse af udkastet til den sundhedsaftale, som skal indgås mellem regionen og dens 22 kommuner. Aftalen skal gælde for perioden 2019 – 2023. På baggrund af input fra kommunerne ønskes en særlig indsat på følgende områder:

  • Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark
  • Vi skaber mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
  • Vi arbejder for at færre børn og unge er overvægtige

På baggrund af de forudgående drøftelser i de relevante udvalg har forvaltningen udarbejdet et godt og omfattende udkast til høringssvar. Der var i Unge- og Kulturudvalget lidt divergerende opfattelser af, hvor vigtigt arbejdet for et røgfrit Syddanmark er. Sagen afgøres endeligt i Byrådet.

Et emne, som har skabt overskrifter i lokaludgaven af JydskeVestkysten, er offentliggørelsen af Børne- og Socialministeriets danmarkskort over ankesager på det sociale område. Danmarkskortet offentliggøres én gang årligt. Hvis man kun læser avisens overskrifter og ikke dykker ned i materien, ser det virkelig skidt ud for Billund Kommune. For umiddelbart ser det ud til at Ankestyrelsen har omgjort 53 % af sagerne i 2017. Sådan forholder det sig heldigvis ikke.  Ankestyrelsen har omgjort 53 % af de sager, der ankes. Ankesagerne udgør ca. 2 – 3 % af de afgjorte sager. Men det er galt nok og forvaltningen har allerede ændret en række procedurer. Unge- og Kulturudvalget besluttede at følge udviklingen tæt og har derfor bedt forvaltningen om at få forelagt halvårsstatistikker fremadrettet.

 

AT