Sidste nyhedsbrev fra Arne Thomsen.

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget november 2021.

Novembermødet i UKU blev samtidig det sidste møde i udvalget i denne byrådsperiode. Der var mange punkter på dagsordenen, men en stor del var efterretnings- og orienteringssager. Udvalget fik en opdatering på uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteten blandt de unge i Billund Kommune. Af de 524 elever, som i sommeren 2021 afsluttede 9. og 10. klasse, er 97 % i starten af november enten i gang med 10. kl. (mange på efterskole), en ungdomsuddannelse eller FGU. 37 % er i færd med en gymnasial uddannelse, 38 % går i 10. kl. (de fleste på efterskole), knap 19 % er i gang med en erhvervsuddannelse. De resterende ca. 6 % er i gang med FGU, STU eller andet. De fleste af vores STU-elever modtager deres undervisning på Kulmosegård i Eg.

I forbindelse med den nye byrådsperiode skal der i starten af det nye år også vælges et nyt Kultur- og Fritidsråd. UKU besluttede at udvide rådet fra 11 til 12 medlemmer, idet idrætsområdet i den kommende periode vil få tildelt 3 pladser. UKU besluttede endvidere at åbne op for valghandlingen, således at alle interesserede borgere får mulighed for at møde op på valgdagen og afgive deres stemme. Valghandlingen finder sted på Rådhuset i Grindsted mandag d. 7. februar 2022 fra kl. 9.00 – 19.00. Kommunen vil senere orientere om valget.

Byrådet har tidligere i år godkendt en projektbeskrivelse for renovering af Billund Centret. BC kan fejre 50 år jubilæum i april 2023. Til renoveringen af Billund Kommune og Kirkbi hver afsat 15 millioner kr. Biblioteket er nyrenoveret og derfor ikke med i projektet. Kirken skal også renoveres, men er ikke med i dette projekt. Renoveringen af kirken betales af ikke-kommunale kr. Stærke kræfter i såvel Byrådet som udenfor havde gerne set, at renoveringsarbejdet skulle stå færdigt til april 2023. Dette er imidlertid ikke fysisk muligt, men måske kan de udendørs forhold være bragt på plads.

Syddansk Erhvervsskole, FGU, Dansk Industri og Billund Kommune har indgået en partnerskabsaftale med henblik på at flere får en erhvervsuddannelse, idet efterspørgslen på faglært arbejdskraft er stor og stigende. Udvalget anbefalede partnerskabsaftalen, men Kris og jeg undrede os meget over, at man ikke havde involveret den anden part på arbejdsmarkedet: fagbevægelsen.

Dette lille skriv bliver samtidig mit sidste Nyhedsbrev fra Byrådet. Jeg vil gerne sige tak til alle, der gennem årene har stemt på mig. Tak til alle, der har læst, kommenteret og liked mine Nyhedsbreve.

I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

 

AT     

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget oktober 2021.

På oktober mødet i TMU besluttede udvalget at indstille lokalplan nr. 303 for boligområde ved Morsbølvej til endelig vedtagelse i Byrådet. Planen har været udsendt i offentlig høring i otte uger og der indkom 7 høringssvar. Flere høringssvar gav udtryk for bekymring for især trafikstøj og trafiksikkerhed i forbindelse med etablering af den nye stamvej, som jo er en forudsætning for den nye udstykning. Stamvejen vil, ved færdiggørelse om mange år, blive ført ud til Morsbøl Skolevej. Stamvejen vil ligge i bymæssig bebyggelse med deraf følgende hastighedsbegrænsning. Stamvejen vil få cykelsti i hver side af vejen. Skoleelever til Lynghedeskolen vil blive henvist til benytte allerede eksisterende tunnel under Vestre Ringvej.

TMU besluttede ligeledes at indstille til Byrådet, at lokalplansforslag nr. 318 om etablering af en solcellepark ved Herregårdsvej sendes i 8 ugers offentlig høring. Området ligger i kommunens nordvestlige hjørne, grænsende op til Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er tale om et stort areal på ca. 104 ha., som er meget tyndt befolket. Der er langt flere krondyr i området end der er mennesker. Der vil blive taget hensyn til vildtet ved etablering af en dyrepassage gennem området. Fuldt udbygget vil anlægget kunne levere strøm til 21.000 husstande. Der er i forvejen 6 store møller i området. Hvis vi mener noget med den grønne omstilling, må vi naturligvis også acceptere solcelleparker og vindmøller i udvalgte områder.

Mindre kontroversielt var navngivningen af vejene i lokalplan 331 for boligområde syd for Sønderkær Bæk. Vejene bliver navngivet efter stedsspecifikke engplanter- og blomster for området: eksempelvis Valmuen, Kornblomsten, Blåhatten, Engviolen osv. 

Anlægsregnskabet for færdiggørelsen af Butikstorv Syd er nu afsluttet. Det er dejligt, at regnskabet holder sig inden for rammen på godt 9,9 mio. kr. Regnskabet indstilles til godkendelse i Byrådet.   

TMU besluttede på mødet en ny ordning for håndtering og bortskaffelse af asbestaffald. Asbestaffald vil fremover blive afhentet i bigballer. Udvalget skulle tage stilling til to finansieringsmodeller. 1: fuld borgerbetaling med 1500 kr. pr bigballe, eller 2: 400 kr. pr bigballe, hvor resten betales af fællesskabet i form af genbrugspladsgebyret. Udvalget valgte heldigvis den sidste løsning, hvorved vi bedre sikrer, at alt asbestaffald bortskaffes, og ikke havner bag udhuse, lader og andre uhensigtsmæssige steder.

 

AT         

 

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget september 2021.

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget september 2021.

September mødet i UKU blev indledt med en rundvisning i det nye unge- og kulturhus, Musikcentralen. Rammerne er lagt for et fantastisk hus, hvis ydre rammer er rigtig godt tilpasset den eksisterende bygningsmasse.  Byggeriet er en anelse bagud i forhold til tidsplanen, men det er fortsat planen, at den officielle indvielse finder sted fredag den 5. november 2021. 

Næste punkt på dagsorden var et timelangt dialogmøde med ledelsen af 10. klassecentret ved direktør Lars Bregnehøj, EUD og skoleleder Thomas Falk. Som bekendt overtog Syddansk Erhvervsskole 1. august 2013 driften af 10. klasse og etablerede et nyt 10. klassecenter i det gamle bibliotek, som stod tom efter åbningen af Magion Biblioteket. Skolen blev samtidig en del af Campus Grindsted. Siden opstarten har der i gennemsnit været tre ordinære klasser. I indeværende skoleår er der 52 elever i 10. klasse og 10 elever i 10+ (et tilbud til unge, som har behov for yderligere et skoleår inden overgang til uddannelse eller job). Idræts- og fysikundervisningen foregår ved at leje sig ind hos henholdsvis Magion og Grindsted Gymnasium, Derved opleves 10. klassecentret i endnu højere grad som en del af Campus Grindsted. Det blev også fremhævet som en stor fordel, at Ungeafdelingen er nærmeste nabo til 10. klasseskolen. Skolen har et meget lille fravalg i løbet af et skoleår, hvilket er særdeles positivt.

I januar 2021 godkendte UKU en coronapulje på 150.000 kr. som en hjælpende hånd til foreninger, som pga. Covid 19 er truet på deres eksistens. Der er indkommet tre ansøgninger fra forskellige foreninger. UKU imødekom alle tre ansøgninger, hvorved 131.000 kr. af puljen dermed er brugt.

UKU administrerer også en arrangementspulje, som i 2021 er på 245.800 kr. Siden sidste behandling er der indkommet 1 ansøgning fra Grindsted Amatørscene, GAS, om et tilskud på 10.000 kr. samt en underskudsgaranti på ligeledes 10.000 kr. til opførelse af musicalen Oliver Twist. Ansøgningen blev imødekommet. Der er således 82.459 kr. tilbage i arrangementspuljen.

Der er udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer for Billund Kommunes Museer. UKU havde bemærkninger til et enkelt punkt i vedtægtsændringerne. Forslaget blev derfor sendt tilbage til forvaltningen inden UKU kan anbefale vedtægtsændringerne til vedtagelse i Byrådet.

 

AT     

 

Arne skriver.

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget august 2021.

Efterårssæsonens første TMU møde startede med et par dialogmøder. Første dialogmøde var med ledelsen af Sydtrafik. Sydtrafik skal i 2022 stå for nyt udbud af driften af kommunernes kollektive bustrafik. Sydtrafik har udarbejdet en ny udbudsstrategi, som understøtter overgangen til el-busser: ”GRØN udbudstrategi for regionale busruter”. Det var en interessant drøftelse og TMU gav fuld opbakning til Sydtrafiks nye grønne strategi.

Næste dialogmøde var med direktør Jan Hessellund fra Billund Lufthavn. Få dage før coronanedlukningen den 11. marts 2020 lancerede Billund Lufthavn Vækstplan 2040 for lufthavnens videre udviklingsperspektiver. Som alle ved røg lufthavnen nærmest fra den ene dag til den anden på ca. 5 % af normale trafik. Det fik store konsekvenser for lufthavnen og for mange ansatte. Men lufthavnen er nu på rette vej igen. I juli måned generede lufthavnen for første gang i coronatiden et overskud. Hvad cargo angår ser det ud til, at 2021 bliver et rekordår.

Hvert kvartal giver afdelingslederen i Park og Vej, Chr. Iversen udvalget en orientering om afdelingens aktiviteter. Første halvår af vintertjenesten 2021 har, pga. den milde vinter, givet et overskud på 1,3 mio. kr. Vintertjenesten 2021 – 2024 har været i udbud, og er nu på plads

TMU har flere gange drøftet de trafikale forhold på Lundhedevej. Som bekendt ligger der en megastor svinefarm umiddelbart vest for parcelhuskvarteret ved Lundhedevej. Der kører rigtig mange lastbiler fra Vestre Ringvej gennem parcelhuskvarteret ved Lundhedevej. Et flertal i TMU fulgte forvaltningens indstilling om, at der ikke skal foretages ændringer på Lundhedevej. Simon og jeg stemte imod indstillingen, idet vi plæderede for etablering af en ny vej fra rundkørslen Grindsted Landevej/Engsøparken. Vi mener simpelthen ikke, at tung erhvervstrafik bør ledes gennem et parcelhuskvarter.

I forbindelse med vejspærringen på Møllevangen i Hejnsvig, er der behov for et nyt navn på den del af strækningen, der leder ned til Bredgade. TMU besluttede, at denne vejstrækning fremover hedder Møllebakken.      

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget juni 2021.

Juni måneds UKU møde blev igen et langvarigt møde. 17 byrådsmedlemmer har i månederne april, maj og juni haft en ung i politisk mesterlære. De unge, såkaldte mentees, har fulgt deres politiker til gruppemøder og udvalgsmøder. På torsdagens  UKU møde deltog 3 unge fysisk og 1 ung virtuelt.

Efter ønske fra de unge havde udvalget en drøftelse af, hvordan de unge oplever at færdes i Grindsted. De unge kunne fortælle om, at det er utrygt at færdes visse steder i Grindsted efter mørkets frembrud. De kunne også udpege steder, hvor det var træls at møde bestemte grupper/småbander. De unges oplevelser var lidt af en øjenåbner for flere af os. Det er glædeligt, at vi politisk har besluttet, at vi skal have et mere synligt SSP, og at byen snart får en bemandet politistation. De unge inviteres til en workshop med politiet og forvaltningen, så vi kan få svesken på bordet.

I Billund by savner de unge også et samlingssted. Her fik vi oplyst, at de unge ofte samles i parkeringshuse, hvilket ikke er særligt hensigtsmæssigt. Ungdomsskolens klub har heller ikke rigtigt tag i de unge i Billund, idet der i sidste sæson kun var 7 deltagere. Til sammenligning kan nævnes, at klubberne i Sdr. Omme og Hejnsvig i samme periode havde henholdsvis godt 60 og godt 50 deltagere. Der er altså et stort potentiale for forbedring i Billund by.      

Alle politiske udvalg er i gang med at lave et overleveringsarbejde til det kommende byråd, hvor udvalget beskriver de vigtigste begivenheder og resultater. Vi kom langt omkring og der er virkelig sket meget de sidste 3½ år. Personligt kan jeg nævne:

  • Den nye musikcentral (indvies 1. december 2021)
  • Etablering af den nye Ungeafdeling
  • Genetablering af SSP i Ungdomsskole regi
  • Adskillelse af Ungdomsskolen og Kulturskolen
  • Talent Billund (permanentgjort fra sommeren 2021)
  • Museumsbyggeriet ved Karensminde (det er en langvarig proces, hvor jeg i 3 år har siddet i den politiske styregruppe. Projektering og fundraising står for døren)

Billund Centret kan i 2023 fejre 50 års jubilæum. Der er i oversigtsårene 2023 og 2024 afsat i alt 15 mio. kr. til ombygning af Centret. Billund Kommune er blevet lovet et tilsvarende beløb fra anden side. Såfremt der i de kommende år bliver et meget stramt anlægsloft, er det den socialdemokratiske byrådsgruppes opfattelse, at kernevelfærdsområderne må prioriteres først. Det vil sige byggeri af ny skole i Hejnsvig og byggeri af ny integreret institution i Sdr. Omme må komme først.

 

AT

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget maj 2021.

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget maj 2021.

Majmødet i TMU blev lidt af et maratonmøde på 6½ time. Punkterne 2, 3 og 4 var henholdsvis godkendelse af kommissorium for Billund Kommunes Energiråd og besøg 2 repræsentanter for Energirådet, nemlig Direktør Ole Johnsen, Billund Vand og Martin P. Østergaard, IFF (tidligere DuPont), samt drøftelse af mulige klimahandlinger i Billund Kommune. Energirådet består af kommunens 3 største forsyningsselskaber, 4 af kommunens største virksomheder samt 2 politikere fra TMU. TMU formand Per Nyhus er formand for Energirådet. TMU er enige i, at der er behov for at speede energi- og klimaindsatsen op i vores kommune. Kalundborg blev fremhævet som et godt eksempel på, hvordan et samarbejde mellem store virksomheder og kommune kan indgå i en symbiose, således at 2 + 2 = 5. TMU vil gerne have hele Byrådet med på vognen, det er derfor besluttet, at Byrådet afholder et temamøde om emnet allerede før sommerferien.

GEV og Billund Varme skal i gang med at etablere en varmeforsyningsledning mellem Grindsted og Billund. I den anledning er Billund Kommune blevet forespurgt, om man er interesseret i, at etablere en cykelsti mellem byerne samme omgang. Etablering af en cykelsti vil koste ca. 14,5 mio. kr. Ved at lave projektet samtidigt med varmeforsyningsledningen ville man kunne spare ca. 900.000 kr. Problemet er blot, at vejen er en statsvej, hvorfor det er Vejdirektoratet, der skal bekoste anlæggelse af en cykelsti fra Grindsted Østby til Sagro i Billund. Forvaltningen blev opfordret til endnu en gang at tage kontakt til Vejdirektoratet.

Forvaltningen havde til mødet udarbejdet forslag til retningslinjer for etablering af solcelleanlæg i Billund Kommune. Efter en længere diskussion og nogle mindre ændringer vedtog TMU retningslinjerne, som skal endelig konfirmeres i Økonomiudvalget. Det er dejligt, at borgere, investorer, politikere og forvaltning nu ved, at der nu er nogle retningslinjer, som man kan forholde sig til.

TMU besluttede, at anbefale frigivelse af et større millionbeløb til byggemodning af op mod 140 parcelhusgrunde i Billund Syd. Første etape bliver på 60 – 70 grunde. Byrådet træffer den endelige beslutning på sit næste møde.

På mødet blev der også så småt taget fat på drøftelserne af næste års budget. Der foreslås bl.a. afsat 14,5 mio. kr. til ny lokalplan for Hejnsvig omfattende 20 parcelhusgrunde og 20 rækkehuse. Lokalplansarbejdet starter op på næste TMU møde (om alt går vel).

 

AT     

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget april 2021.

Aprilmødet i TMU var atter et møde med mange dagsordenspunkter. Direktør Christian Udby Olesen, Din Forsyning, gav udvalget et inspirerende og til tider provokerende oplæg til udvalgets temadrøftelse af Klima og verdensmålene som pejling i det daglige arbejde. Hovedessensen er, at vi ikke må sætte målene for lavt og at hvor der er vilje er der vej.

Udvalget skulle på mødet tage stilling til et forslag til ny lokalplan for et nyt boligområde ved Morsbølvej. Udvalget havde en række kommentarer og spørgsmål til lokalplanforsalget, hvorfor forslaget blev sendt tilbage til forvaltningen.

Byrådet besluttede på sit møde den 9. februar 2021 at yde støtte til almene boliger på Cafeteriagrunden i Hejnsvig. TMU nikkede ja til, at udarbejdelse af forslag til lokalplan kan igangsættes. Det Varde Boligforening, som ønsker at opføre 10 – 15 almene boliger som tæt-lav bebyggelse. Boligerne vil være med til at understøtte den lokale udvikling af Hejnsvig samt forskønne bymidten. Varde Boligforening har ikke opgivet at opføre almene boliger ved den kommende udstykning ved Østerbo, hvilket var den oprindelige plan. Disse planer vil blive gennemført, såfremt der er behov for yderligere almene boliger i Hejnsvig.

Billund By er ved at løbe tør for byggegrunde. Forvaltningen oplyste, at der kun er to ledige kommunale byggegrunde tilbage i Billund. Det haster derfor med udstykning af nye byggegrunde. De nye grunde forventes sat til salg i december 2021. Det blev endvidere oplyst, at det stort set er umuligt at opdrive et hus til slag i Billund.

Der er på budget 2021 afsat godt 1,9 millioner kr. til realisering af dele af Trafiksikkerhedsplanen 2020 – 2024. Såfremt hele planen skulle realisere her og nu ville der være brug for mere end 50 millioner kr. Udvalget måtte altså foretage en benhård prioritering. Der blev bl.a. afsat penge til trafikregulering på Jorden Rundt, venstresvingbane ved Dalsøvej/Tingvejen, Sdr. Boulevard ved Lynghallen og Buen/Gl. Hejnsvigvej i Billund. Spørgsmål om evt. etablering af rundkørsler ved Ribe Landevej/Refshøjvej og Ribe Landevej/Egebjerg Landevej/Kirkevej blev sendt tilbage til forvaltningen. De to sidstnævnte projekter vil være budgetstof, idet de ligger langt uden for den økonomiske ramme.

 

AT  

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget februar 2021.

Februar måneds UKU udvalgsmøde blev indledt med et fællesmøde med TMU. Anledningen var, at Vorbasse Koordinationsudvalg (underudvalg under Vorbasse Lokalråd) har fremlagt plan for etape 2 af den igangværende områdefornyelse i Vorbasse. Planen omfatter bl.a. etablering af en kunstgræsbane. Finansieringen har KOO (Lokalrådet) på plads, bl.a. via fondstilsagn. Kunstgræsbanen vil efterfølgende blive overdraget til Billund Kommune. Det er en gave, som ingen for øjeblikket kan anslå de årlige driftsudgifter til. Vorbassefolkene ønsker ikke brugerbetaling for benyttelse af kunstgræsbanen. KOO præsenterede deres projekt for TMU og UKU på et fællesmøde den 10. november 2020. Begge udvalg anerkender og sætter pris på det store lokale engagement. Der er som bekendt brugerbetaling for benyttelse af kunstgræsbanerne i Billund og Grindsted. Udvalgene vedtog derfor, at der skal gælde de samme principper for drift og administration af en eventuel kunstgræsbane i Vorbasse, som er gældende for de eksisterende kunstgræsbaner. På baggrund af den politiske beslutning fortsætter dialogen med KOO i Vorbasse.

Som bekendt har Billund Kommune overtaget værtsskabet for Skole OL Finalen 2021 – 2024. Afviklingen af den store finale var planlagt over fire dage hvert år i juni måned 2021 – 2024 med deltagelse af 12.000 – 14.000 børn. Grundet corona-situationen bliver afviklingen i år dog virtuel. Det er et meget stort projekt, som i den grad vil booste Billund og Billund Kommune som Børnenes Hovedstad. Der indgår 12 sportsgrene i arrangementet. Det er klasser, der dyster mod hinanden (ikke enkelte børn). Klasserne skal tilmelde sig senest 25. maj. Foruden en lang række afdelinger i kommunen er der også et hav af eksterne samarbejdspartnere: Frivilligcentret, Handelsforeningen i Billund, LegoHouse, Lalandia, ISB, Legoland, Kirkbi; Lego, Lego Fonden samt Ole Kirks Fond. Den virtuelle afvikling skal aftales med en række organer som støtter projektet bl.a. DIF, Tryg Fonden, Nordea Fonden, Kirkbi og Salling Group.

Lederen af Billund Kommunes Museer og projektlederen gav udvalget en orientering om det store ambitiøse museumsprojekt ved Karensminde. Det nye museum skal gerne blive et fyrtårn i den danske museumsverden. Det bliver et museum som kobler landbrug, industri og turisme sammen til en sammenhængende historie. Det er der ifølge museumslederen ikke andre danske museer, der gør. Fra april til juni indledes der fondsdialog. Fra juni til januar 2022 fortætter fondsdialogen, møder og fondsansøgninger.               

Der var indkommet tre ansøgninger til Arrangementspuljen, som UKU disponerer over. Puljen er i 2021 på 245.821 kr. Der blev bevilget 30.000 kr. til Revysangens Genklag til udvikling af ny kabaret/revy. Billund Kunstforening blev bevilget 10.000 kr. til markedsføring af kunstudstilling i Billund Centret. Endelig bevilgede udvalget 30.000 kr. til udvikling af en vandreforestilling i Lystanlægget Baldersbæk. Vejen og Varde kommuner yder også tilskud.

 

AT

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget januar 2021.

Årets første møde i TMU blev en langvarig affære på over 5 timer, men der var også mange sager på dagsordenen.

Som bekendt vedtog Folketinget kort før sommerferien 2020 en ”ny klimaplan for grøn affaldssortering og cirkulær økonomi”, som efter planen skulle implementeres i alle landets kommuner 1. juli 2021. Det er imidlertid håbløst at nå på så kort tid. Kommunerne kan derfor søge dispensation frem til 31. december 2022.  Selv om vi i Billund Kommune allerede i dag har en velfungerende affaldssortering, skal vi fremover sortere i flere fraktioner. Der er usikkerhed om vi fortsat får mulighed for at beholde poserne til madaffald og restaffald, eller om vi bliver tvunget til en spandeløsning på grund af renovationsarbejdernes arbejdsmiljø. Men vi skal som minimum have yderligere 1 affaldsspand.

TMU anbefalede en ny mobilitetsplan for Billund By 2020 – 2040. Planen skal sikre en tryg, levende, cykel- og fodgængervenlig by, håndtering af øget biltrafik, sikre rammerne for vækst og udvikling i Billund By. Det er en god, men også dyr plan, som vil kræve anlæggelse såvel nye sammenhængende stier samt nye veje, således at al overflødig biltrafik ledes uden om Billund bymidte. Planen er som sagt meget ambitiøs og forventes endelig godkendt af Byrådet på februarmødet. Hele planen kan ses på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat en pulje på 2,243 mio. kr. til mindre anlæg. Fra forvaltning, politikere og borgere var der indkommet 26 ønsker til en samlet pris på 3,215 mio. kr. Det siger sig selv, at når 7 politikere skal skære ønsker for ca. 1 mio. kr. væk, så tager det tid. Det gjorde det så også. Vi var enige om at benytte princippet ”need to have og nice to have”. Det blev bl.a. til gadebelysning ved forskellige stier i kommunen, udskiftning af bro ved Grønningen i Billund, Udvidelse af buslomme ved Nordmarksvej (Legoland), fortsat opsætning af innovative skraldespande, udbedring af stenmelsstier, hvor der ofte dannes skyllerender (stenmel erstattes med asfalt).

Grundet travlhed i forvaltningen blev iværksættelsen af lokalplanen for det nye boligområde ved Østerbo i Hejnsvig udskudt til næste TMU-møde. Forvaltningen lovede at se på problemerne med busstoppestedet ved Søgårdvej i Hejnsvig. Der er kun en halv buslomme. Problemet opstår, når både den nord- og sydgående bus holder ved siden af hinanden. Det var tæt på at få fatale følger for en pige på cykel i starten af december.

 

AT      

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget december 2020.

December måneds møde i TMU blev lidt af et maratonmøde på knap 6 timer. Mødet startede med, at chefen for Park og Vej, Christian Iversen, gav udvalget en orientering om årets gang og planerne for 2021. Cykelstien mellem Boldingvej og Hejnsvig er for længst taget i brug. Pga. covid 19 skete indvielsen desværre uden festivitas. Stien bliver allerede nu flittig benyttet af både cyklister og løbere. Til næste år kommer der slidbane på stien. Park og Vej bruger årligt 107.000 l. konventionelt brændstof til ca. 5,50 kr. pr. l. Overgang til grønt brændstof vil blive ca. dobbelt så dyrt. Afdelingen har svært ved at få vognmænd til at stå til rådighed til snerydning på trods af, at beredskabshonoraret er hævet betragteligt. Men aftalerne for denne vinter er dog på plads.

TMU havde en lang og særdeles grundig debat om lovliggørelse af nogle få virksomheder og butikker, som er placeret øst for kommuneplanens centerafgrænsning i Billund By. TMU ønsker virksomhederne og butikkerne bevaret. TMU besluttede, at Billund Kommune går i dialog med Erhvervsstyrelsen mhp. at udvide lokalplanens centerafgrænsning mod øst langs Vejlevej, således at Jupiter Cykler bliver omfattet af lokalplanen. Et ja fra Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende kræve et kommuneplantillæg samt en ændret lokalplan. Blomsterbutikken på Kløvermarken forsøges defineret som værende et produktionserhverv.

TMU blev orienteret om den kommende udstykning ved Østerbo i Hejnsvig. Forvaltningen er i god kontakt med ejeren af jorden. Forvaltningen er endvidere i god kontakt med Varde Boligforening, som har til hensigt at bygge op mod 20 lejligheder samt et fælleshus på området. Dertil kommer så det ønskede antal parcelhusgrunde. Lokalplansarbejdet sættes i gang januar 2021. Lokalplanen vedtages formentlig maj-juni 2021. Byggemodningen vil så gå i gang september 2021.

Forvaltningen er i dialog med de sidste 15 – 18 grundejere i Grindsted By, hvis private haveboringer er ulovlige pga. Grindstedforureningen. Grundejerne skal selv bekoste lukningen af de ulovlige boringer. TMU håber naturligvis, at dialogen lykkes, således at man undgår at skulle tage myndighedskasketten på.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

 

AT

____________________________________________________________________________________________________________         

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget oktober 2020.

Der var flere spændende emner på UKU mødet i oktober. Mødet blev indledt med et dialogmøde med Magions formand Hans Bennetzen og centerleder Henrik Steen Andersen. Det går på mange måder godt for Magion. De seneste måneders corona restriktioner har dog været udfordrende. Magion forventer at komme ud med et overskud i 2020, som nogenlunde svarer til overskuddet i 2019: nemlig i omegnen af ½ mio. kr. Med støtte fra Billund Kommune samt et par stor lokale fonde regner Magion med at gå i gang et byggeri af et multihus i 2021, som skal stå færdigt i oktober 2022. Man har også et ønske om at udvide køkkenet, da det er for lille.

Udvalget fik på mødet en budgetopfølgning for oktober. Kort fortalt ligger kommunens samlede serviceudgifter lige netop inden for den udmeldte serviceramme, takket være de besparelser, som byrådet gennemførte i foråret 2020.

UKU har flere gange i denne byrådsperiode drøftet SSP arbejdet og organiseringen af dette. SSP er i dag organiseret i Ungeafdelingen. Tidligere var SSP organiseret i Ungdomsskolen. Den socialdemokratiske byrådsgruppe ser gerne at SSP medarbejderne bliver mere opsøgende på tider, hvor de unge mennesker ikke sidder på skolebænken, dvs. efter kl. 16 og i weekenderne. Efter vores opfattelse kan SSP arbejde ikke være et primært 8 – 16 job. Vi ser derfor gerne, at SSP flyttes tilbage i Ungdomsskoleregi. UKU traf beslutning om, at spørgsmålet om organisatorisk placering af SSP sendes i høring hos de berørte parter. Forud for den politiske behandling af dette emne gav ledelsen af det lokale politi en orientering om ungdomskriminaliteten i Billund Kommune og specielt i Grindsted By. Tallene er efter politiets opfattelse på ingen måde alarmerende.

På mødet fik vi også en orientering om anlægsprojektet ”Musikcentralen”. Billund Kommune har som bekendt afsat 8 mio. kr. mens der på finansloven er afsat 8,1 mio. kr. Arbejdet har været i udbud. Hovedentreprisen gik til Murerfirmaet Erik Møberg A/S, Hejnsvig. Arbejdet er påbegyndt her i uge 43. Billund Kommune har søgt en landsdækkende fond om yderligere støtte til bl.a. indretning og inventar. Kommunen forventer svar efter den 28. oktober 2020. Udvalget havde også en indledende drøftelse af driftsform og organisering. Her skal vi naturligvis også indtænke et samarbejde med Magion. Der skal også tænkes på et navn til den nye Musikcentral. Jeg ser gerne, at vi ikke glemmer historien, således at det af navnet fremgår, at det altså oprindeligt var en varmecentral.

 

AT     

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget september 2020.

September måneds TMU møde blev indledt med et dialogmøde med to frivillige genbrugsvejledere fra hver af de tre små genbrugspladser i henholdsvis Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse. Der er stadig en del fejlsortering på pladserne; især kommunens mange udlændinge har svært ved at sortere rigtigt. I mange af deres hjemlande er man jo knap kommet i gang med at sortere. Her er løsningen nok ikke skilte, men måske snarere letforståelige piktogrammer. Et andet problem er, når borgere fra andre byer i vore nabokommuner benytter de små genbrugspladser. Dette problem løses dog i løbet af et par måneder, når der etableres adgangskontrol i form af en app og/eller brug af sundhedskortet. Endelig oplever genbrugsvejlederne problemer i ydertimerne, hvor også lokale håndværkere afleverer deres affald, for at slippe for at betale på de store genbrugspladser i Billund og Grindsted. Dialogmødet mundede ud i enighed om, at TMU skal udarbejde et forslag til åbningstider, som i store træk følger åbningstiderne på de store genbrugspladser i centerbyerne. TMU træffer beslutning på næste udvalgsmøde.

TMU har flere gange drøftet trafiksikkerheden i rundkørslen ved Tinghusgade på baggrund af de alvorlige ulykker, som især cyklende trafikanter har været udsat for i rundkørslen. Udvalget skulle tage stilling til to scenarier: forbedring af rundkørslen (i stil med de tre ombyggede rundkørsler i Billund) eller etablering af lysregulering. Begge forslag afskaffer den dobbeltrettede cykelsti, som nu findes på Sydtoften, således at der fremover bliver cykelsti på både nord- og sydsiden af Sydtoften. Et lysreguleret kryds er her der mest sikre, til gengæld vil uheldene være mere alvorlige, når uheldet er ude, på grund af den højere hastighed. TMU valgte at ombygge rundkørslen og samtidig besluttedes det, at toppen skal skæres af rundkørslen for at sikre bedre oversigtsforhold.

TMU besluttede ligeledes, at parkeringsreguleringerne i Grindsted by fjernes helt. Der er i Grindsted i alt 2004 parkeringspladser. Såfremt denne beslutning volder problemer, vil TMU se på det igen.

Der er godt gang i etableringen af nye cykelstier i Billund Kommune. Stien fra Boldingvej til Hejnsvig er næsten færdig. Man forventer åbning i enten uge 41 (vil passe fint med skolernes motionsdag) eller i uge 43. Forvaltningen vil snarest melde en endelig dato ud. De tre mindre stykker cykelsti ved Filskov forventes taget i brug i april 2021. Endelig forventes cykelstien langs Koldingvej taget i brug til juni 2021.

 

AT    

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget august 2020.

Den politiske efterårssæson blev indledt med et forholdsvist kortvarigt møde i UKU. På baggrund af tidligere drøftelser i UKU vedtog udvalget en ny strategi for rusmiddelindsatsen i Billund Kommune. Den nye strategi har et særligt fokus på de unge, og den anbefaler bl.a. at unge under 16 år ikke drikker alkohol, idet tidlig start på indtagelse af alkohol har en lang række uheldige følgevirkninger, så som fx gennemførelse af en ungdomsuddannelse og/eller bevarelse af tilknytningen til uddannelse eller arbejdsmarked. Strategien blev vedtaget med 6 stemmer for 1 stemme imod (DF).

Udvalget en spændende diskussion om, hvad kommunen kan gøre for at få de unge til at flytte tilbage til kommunen efter end uddannelse. 5 af vore 6 nabokommuner er bedre til at få de unge til at vende tilbage til deres gamle hjemkommune. Der må vi kunne lære noget, ikke mindst i betragtning af, at kommunen har en lang række virksomheder med virkelig spændende jobmuligheder. Vi er også Børnenes Hovedstad med gode vilkår for børnene i såvel institution som skole. Vi må blive bedre til at fortælle om mulighederne i vores kommune. Vi kunne fx som i Hedensted Kommune hente vores unge hjem til jul fra de store uddannelsesbyer i lejde busser og på hjemturen fortælle om jobmuligheder mm. i Billund Kommune. Nye initiativer behøver ikke at koste spidsen af en jetjager. Blot en enkelt ny tilflytter kan sagtens betale et par busture.

På mødet fik vi også en orientering om projekt Musikcentralen (det kommende Unge- og Kulturhus). Arbejdet skrider planmæssigt frem. Vi skal gerne i gang med selve byggeriet inden nytår for at være sikre på at få den statslige bevilling på 5 mio. kr. Det nye hus forventes indviet 1. december 2021. Driften vil derfor først fremgå af budget 2022.

Atter en gang drøftede UKU museets magasinforhold. Magasinerne er placeret på forskellige lejede lokationer, som ikke er velegnede til formålet. I 2019 kom det frem, at taget et enkelt sted var utæt. Byrådet besluttede derfor ved budget 2020 at afsætte 9,5 mio. kr. i overslagsårene til et nyt magasinbyggerived Karensminde i overslagsårene 2021 – 2023. De mest kritisable forhold i magasinerne er nu blevet udbedret. I løbet af forsommeren 2020 kom tanken frem om at lade magasinløsningen indgå i det store kommende museumsbyggeri. På denne måde vil der være ca. 20 mio. kommunale kr. til rådighed, når man skal ud at søge fondsstøtte. Det ser bedre ud end 10. mio. kr.! Jeg lod mig overbevise i den politiske styregruppe og senere i UKU for på denne måde at skabe konsensus. Magasinløsningen er derfor udskudt i flere år, hvilket jeg ikke håber får konsekvenser, når museet næste år igen skal vurderes af Slots- og Kulturstyrelsen.

 

AT               

Nyhedsbrev Teknik – og Miljøudvalget juni 2020.

Juni mødet i Teknik- og Miljøudvalget blev et maratonmøde på 7 timer; alligevel måtte flere dagsordenspunkter udskydes til kommende møder. Mødet blev afviklet i byrådssalen, så der var god plads i henhold til Covid19 restriktionerne.

TMU har først på måneden afholdt et møde med en borgergruppe fra Morsbøl Søvej, som ønsker de rekreative faciliteter i området færdiggjort i henhold til lokalplan 140. TMU besluttede, at forvaltningen skal  udarbejde et projektforslag til en udflugtslegeplads, en multibane samt en udsigtsbro ved Engsøen, som er blevet stillet beboerne i udsigt ved lokalplanens tilblivelse tilbage i 2004. Hele projektet vil blive delvis finansieret af restbeløbet fra byggemodningskontoen. Hele herligheden tænkes placeret på det grønne område mellem Morsbølvej og Engsøen. Borgerne vil blive inddraget i processen.

Da servicerammen også i 2020 er under pres, besluttede Økonomiudvalget i april 2020, at alle fagudvalg, som oplæg til de kommende budgetforhandlinger, skal udarbejde et prioriteringskatalog (besparelser) på minimum 1,5 % samt et udvidelseskatalog på op til 1,5 %. Vedr. besparelser peger udvalget bl.a. på besparelser på Natur, Park & Vej samt vedligehold af kommunale ejendomme. På udvidelsesområdet peger udvalget på flere penge til vedligehold af vore veje samt flere penge til vandløbsbudgettet. Begge områder er berørt af de stigende nedbørsmængder. På anlægssiden går TMU efter at bibeholde et relativt højt budget på 8 millioner kr. til cykelstier og fortove.

Byrådet besluttede i november 2018 at udbygge og omdanne genbrugspladserne i Grindsted og Billund for 25 millioner kr. Nu viser det sig, at der stilles nye krav til bl.a. omklædningsfaciliteter. Samlet bliver projekterne nu estimeret til at koste 28 millioner kr. Jeg gav på mødet udtryk for, at jeg er godt træt af, at et godkendt projekt på 1½ år bliver mere end 10 % dyrere. TMU anbefalede dog at godkende projekterne.

 

AT     

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget maj 2020.

Maj måneds udvalgsmøde i UKU var det første fysiske møde i et par måneder. Grundet coronakrisen har de politiske møder siden starten af marts været afviklet som skypemøder. Det var dejligt at kunne mødes igen. Skypemøder er i min optik så absolut en nødløsning.

Udvalget havde et dialogmøde med repræsentanter fra styregruppen for Talent Billund. Som tidligere beskrevet er Talent Billund et treårigt projekt, som bl.a. har til formål at fastholde talenter i Billund Kommune, at fastholde unge i ungdomsuddannelserne til gavn for Campus Grindsted, at tiltrække nye unge til kommunen, at styrke de mange foreninger i kommunen og uddanne nye ledere. I år to er kulturdelen ligeledes blevet en del af projektet. Projektperioden udløber 31. juli 2021. Dialogmødet var altså en slags midtvejsevaluering.  Projektet har været finansieret af Billund Kommune, Ole Kirks Fond samt deltagerbetaling. Projektet har været en stor succes, som også har tiltrukket unge mennesker fra vore nabokommuner. Det er værd at bemærke, at det ikke kun er et håndboldprojekt, selvom initiativet kom fra folk i håndboldverdenen. Der er nu deltagere fra en bred vifte indenfor såvel idræts- som kulturlivet. Når projektperioden er slut er det vores opgave at være med til sikre en fortsat finansiering af Talent Billund, som et attraktivt tilbud til unge mennesker, som virkelig vil satse på deres fritidsinteresse. Talent Billund har et rigtig godt slogan: ”Sammen om at ville”.       

UKU havde også en indledende drøftelse af budget 2021. Økonomiudvalget besluttede i april 2020, at alle udvalg skulle udarbejde et prioriteringskatalog (besparelser) på minimum 1,5 %. Denne øvelse skulle så give plads til et udvidelseskatalog på 1,5 %, hvilket naturligvis er meget sjovere. Servicerammen er i 2020 under pres, hvilket indikerer, at forhandlingerne vedr. budget 2021 måske bliver vanskeligere end de foregående år. Men UKU fastholder, at der skal ansættes en selvstændig leder af Museet for at styrke den faglige ledelse, og som også kan stå i spidsen for vort ambitiøse museumsbyggeri. Den længe ventede særudstilling om besættelsestiden forventes ifølge kulturchefen at åbne 1. november 2020.

 

AT   

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget februar 2020.

Februar mødet i Teknik- og Miljøudvalget blev afviklet i CoC’s nye domicil på Kløvermarken 35 i Billund. Det blev endvidere et af de længste udvalgsmøder, som jeg har deltaget i, knap 7 timer. Flere punkter måtte endda udskydes til et senere møde.   Direktøren for Børnenes Hovedstad Charlotte Sahl Madsen viste rundt og fortalte om igangværende projekter.

Vi er nu midtvejs i denne byrådsperiode. Der blev derfor givet en orientering om, hvad de forskelige afdelinger og teams havde arbejdet med og hvad der er på bedding de kommende år. Udfordringer og succeser blev omtalt. Der er ingen tvivl om, at mange medarbejdere er udfordret pga. af den rivende udvikling i kommunen; især i Billund By.

I forbindelse med Jem & Fix byggeriet ved Sdr. Elkjærvej i Billund indstillede TMU, at gives en anlægsbevilling på knap 1,4 mio. kr. til etablering af en ny vej. Andre virksomheder kan i øvrigt være på vej.

Ligeledes indstillede TMU til Byrådet, at der frigives et beløb til byggemodning af 11 parcelhusgrunde på Gøglervej i Vorbasse.

TMU indstillede også, at der frigives 3,3 mio. kr. til færdiggørelsen af cykelstien fra Boldingvej til Hejnsvig, så vi endelig efter årtiers venten kan cykle hele vejen fra Hejnsvig til Grindsted i naturskønne omgivelser.

Udover færdiggørelsen af Hejnsvig cykelstien besluttede TMU allerede i marts 2019 at tre mindre cykelstiprojekter gennemføres i Filskov i løbet 2020. Men udvalget prioriterede også cykelstier, som ligger lidt længere ude i fremtiden. Vi ønsker fortsat at forbinde vore byer og færdiggøre allerede påbegyndte cykelstier. Udvalget foretog  derfor følgende prioriteringer, som naturligvis kan ændres, hvis de økonomiske eller andre forudsætninger ændres:

Koldingvej til Hedegårdsrundkørslen, ca. 2.600 m.

Skjoldbjerg – Almstok – Koldingvej, 3.000 m.

Vejlevej / Omme Landevej, 4.000 m (så vil Filskov og Sdr. Omme være forbundet).

Tingvejen ved Lindegården, ca. 500 m.

Egebjerg Landevej (Vesterhede) – Hejnsvig via Kirkevej, 4.500 m.

Løvlundvej (fra Rideskolen)– til Grene Kirke, ca. 600 m.

 

AT   

______________________________________________________________________________