Vedtægter for Hejnsvig Lokalråd

 

Foreningens navn og hjemsted.

§ 1.

Stk. 1.

Foreningens navn er ”Hejnsvig Lokalråd-Hejnsvig på Toppen” og dens hjemsted er Hejnsvig postdistrikt 7250 Hejnsvig

 

Foreningens formål.

§ 2.

Stk. 1.

· At etablere et samarbejde mellem offentlig og privat virksomhed.

· At styrke de sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige forhold for børn og unge i Hejnsvig området.

· At styrke samarbejdet mellem foreningerne i Hejnsvig området.

· Være koordinerende i forhold til foreninger og institutioner i området.

· Fremme ydre profilering og indre sammenhold i Hejnsvig området.

· Styrkelse af bosætningen i Hejnsvig området.

 

Foreningen.

§ 3

Stk. 1.

Foreningen er støttet - og etableret af foreninger og institutioner i Hejnsvig området og fungerer som en paraplyforening for samme.

 

Deltagere i årsmødet – valgbare til styregruppen.

§ 4.

Stk. 1

Alle der er bosiddende under postnummer 7250 Hejnsvig.

Stk. 2

Alle der er medlemmer af én eller flere af foreningerne i Hejnsvig området eller knyttet til én eller flere af institutionerne i Hejnsvig området.

 

Organisation.

§ 5.

Stk. 1

Foreningen ledes af en styregruppe, som er valgt/udpeget af de forskellige instanser i sognet (Hejnsvig Erhvervsforening, Sporten i Hejnsvig, Hejnsvig Borgerforening, Kirkelige institutioner, Foreningerne i Donslund, institutionerne i Hejnsvig, repræsentant fra ældreområdet og en ungerepræsentant) Valgene/udpegningerne af medlemmer fra foreninger og institutioner er gældende for to år ad gangen. Foreningerne/institutionerne udpeger personlige suppleanter.
 
Hvis det er muligt vælges to medlemmer på årsmødet, således at et medlem er på valg hvert år.

Dagsorden for styregruppen offentliggøres med alle åbne punkter ved opslag og på Hejnsvig bynet senest 8 dage før mødet

Dagsorden for styregruppens møder offentliggøres med alle åbne punkter ved opslag og på Hejnsvig bynet senest 8 dage før mødet.

 

 

 

 

 

Stk. 2

Styregruppen vælges på det årlige årsmøde.

Styregruppen udpeger efterfølgende personlige suppleanter.

Stk. 3

Hvert år er 4 medlemmer på valg.

Efter det første år aftaler styregruppen hvilke 4 medlemmer, der er på valg.

Stk. 4

Styregruppen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 5

Styregruppen nedsætter udvalg efter behov. Udvalgene referer direkte til styregruppen.

Stk. 6

Styregruppen udarbejder selv sin forretningsorden.

Stk. 7

Styregruppen er ansvarlig for den økonomi, der bliver stillet til rådighed.

Stk. 8

Foreningen tegnes af formanden og 1 styregruppemedlem.

Stk. 9

Styregruppen kan bemyndige udvalgene til at handle på vegne af styregruppen.

 

Årsmøde.

§ 6.

Stk. 1.

Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Stk. 2.

Styregruppen indkalder til årsmødet med 21 dages varsel ved opslag i forretninger i distriktet og ved opslag i Midtjysk Ugeblad og på Hejnsvig bynet.

Stk. 3.

Årsmødet er foreningens højeste myndighed, og alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra ændringer af vedtægterne, hvor der kræves 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for ændringen.

Stk. 4.

Dagsorden med revideret årsregnskab fremlægges 10 dage før årsmødet og kan rekvireres hos formanden.

Stk. 5.

Dagsordenen for årsmødet skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Styregruppens beretning.

5. Godkendelse af årsregnskab for det forløbne år.

6. Indkomne forslag. Indgives skriftligt senest 14 dage før årsmødet til formanden.

7. Orientering om styregruppens planer og aktiviteter og budget.

8. Valg af medlemmer til styregruppen og meddelelse om nyvalgte/udpegede medlemmer fra foreninger    og institutioner”

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

 

Ekstraordinært årsmøde.

§ 7.

Stk. 1.

50 af årsmødedeltagerne kan skriftligt begære indkaldelse til et ekstraordinært årsmøde.

Af begæringen skal det fremgå hvilke emner, som ønskes behandlet.

Stk. 2.

Afholdelse af ekstraordinært årsmøde skal ske senest 14 dage efter, at begæringen er fremsat.

Stk. 3.

Alle afgørelser træffes som under § 6.

 

 

 

 

 

 

Økonomi.

§ 8.

Stk. 1.

Der opkræves ikke kontingent.

Foreningen baserer sin økonomi på midler, som bliver stillet til rådighed bl.a. gennem ansøgninger til fonde, organisationer, ministerier m.fl. samt egne indtjente midler. samtmidler fra Landdistriktspuljen

 

Stk. 2.

Regnskabsåret går fra d. 1.7. – 30.6.

Stk. 3.

Foreningens formue placeres i bank el. sparekasse efter styregruppens anvisninger.

Stk. 4.

Foreningen hæfter for sine forpligtigelser med hele sin formue.

Stk. 5.

Styregruppen, foreninger og institutioner i området 7250 Hejnsvig hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

Stk. 6.

Foreningens revision skal forestås af et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma.

 

Foreningens opløsning.

§ 9.

Stk. 1.

Foreningen kan opløses efter beslutning på et årsmøde samt et ekstraordinært årsmøde, når det er sat på dagsordenen for mødet.

Stk. 2.

Beslutning om opløsningen af foreningen kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.

Stk. 3.

Efter udredningen af alle tilgodehavende besluttes på den opløsnende generalforsamling, hvordan eventuelle midler tilhørende foreningen skal fordeles.

Stk. 4

Eventuelle midler skal overordnet anvendes til arbejdet for børn og unge i Hejnsvig området.